15 προσλήψεις μουσικών στον Πολιτιστικό Οργανισμό της Πάτρας | dete

15 προσλήψεις μουσικών στον Πολιτιστικό Οργανισμό της Πάτρας

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Δημοτική Βιβλιοθήκη – Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων» ανακοινώνει την πρόσληψη 15 ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες, από την υπογραφή της σύμβασης και συγκεκριμένα:

– δυο (02) άτομα κατηγορίας –κλάδου ΤΕ ή ΔΕ Μουσικών (Τύμπανα)
– τρία (03) άτομα κατηγορίας –κλάδου ΤΕ ή ΔΕ Μουσικών (Σαξόφωνο)
– ένα (01) άτομο κατηγορίας –κλάδου ΤΕ ή ΔΕ Μουσικών (Φλάουτο)
– τέσσερα (04) άτομα κατηγορίας –κλάδου ΤΕ ή ΔΕ Μουσικών (Κλαρίνο)
– ένα (01) άτομο κατηγορίας –κλάδου ΤΕ ή ΔΕ Μουσικών (Ευφώνιο)
– δυο (02) άτομα κατηγορίας –κλάδου ΤΕ ή ΔΕ Μουσικών (Τρομπέτα)
– ένα (01) άτομο κατηγορίας –κλάδου ΤΕ ή ΔΕ Μουσικών (Όμποε)
– ένα (01) άτομο κατηγορίας –κλάδου ΤΕ ή ΔΕ Μουσικών ( Κόρνο)

Τυπικά προσόντα

- Δίπλωμα ή Πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητας οργάνου αναγνωρισμένου ωδείου της ημεδαπής ή αλλοδαπής και ελλείψει υποψηφίων με το προσόν τούτο μουσικοί με επαρκείς γνώσεις προσηκόντως αποδεικνυόμενες.
- Προϋπηρεσία σε Φιλαρμονικές Δήμων αποδεικνυόμενη από βεβαίωση της Φιλαρμονικής
- Απολυτήριο Λυκείου ή Εξαταξίου Γυμνασίου

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 55 ετών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα
εξής δικαιολογητικά:
Αναφέρουμε ενδεικτικά:

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
2. Απογραφικό Δελτίο ΙΚΑ
3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
4. Τίτλους σπουδών – αναφερόμενα προσόντα σε κάθε ειδικότητα. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού.
5. Βεβαίωση εμπειρίας, όπου απαιτείται
6. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων ολοκληρώνεται την Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου και πραγματοποιείται στην διεύθυνση: Ακτή Δυμαίων 50 Πάτρα, Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού ή Τμήμα Δημοτικής Μουσικής. Επικοινωνία: 2610 361 521 ή 2610 425 515.