13033 : Τι μήνυμα στέλνουμε για μανικιούρ – πεντικιούρ

14.12.2020 / 14:03
Áðü ôçí ÄåõôÝñá 4/5 åðáíáëåéôïõñãïýí ïñéóìÝíá êáôáóôÞìáôá Ýôóé üðùò áíáêïéíþèçêáí áðü ôéò
áñ÷Ýò ìåôÜ ôçí êáñáíôßíá ðïõ åß÷å åðéâëçèåß ãéá ôçí áíá÷áßôçóç ôçò äéáóðïñÜò ôïõ êïñïíïúïý.Êáèþò ç
åðáíáëåéôïõñãßá èá ãßíåé ìå ìÝôñá ðñïóôáóßáò ãéá ôïõò åñãáæüìåíïõò, áëëÜ êáé ãéá ôïõò ðåëÜôåò, ôá
êáôáóôÞìáôá ðñïóåôïéìÜæïíôáé ëáìâÜíïíôáò ôá êáôÜëëçëá ìÝôñá.Óôéãìéüôõðá áðü êïììùôÞñéï óôçí
ðåñéï÷Þ ôçò Í.Óìýñíçò, üðïõ ôï ðñïóùðéêü ðñïåôïéìÜæåôáé íá îåêéíÞóåé ôçí ëåéôïõñãßá ôïõ áðü áýñéï
ðñïóôáôåýïíôáò ôï ðñïóùðéêü ôïõ êáé üóïõò ìðïýí óôï êáôÜóôçìá ìå ñáíôåâïý, ÊõñéáêÞ 3 Ìáúïõ
2020 (EUROKINISSI)

Το άνοιγμα των κέντρων περιποίησης νυχιών, στο πλαίσιο της άρσης των μέτρων για τον κοροναϊό, ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας.

Εξηγώντας τους λόγους που οδήγησαν την κυβέρνηση σε αυτή την απόφαση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε πως τα φαινόμενα μαύρης εργασίας και καταστρατήγησης των μέτρων στον χώρο είναι εκτεταμένα, όπως φάνηκε το Σαββατοκύριακο από τα social media.

Άρα, τόνισε, είναι προτιμότερο να λειτουργήσουν με κανόνες και υγειονομικά πρωτόκολλα, παρά ανεξέλεγκτα κατ΄οίκον.

Τι μήνυμα στέλνουμε για μανικιούρ – πεντικιούρ
Οι ΚΑΔ στους οποίους θα επιτραπεί η λειτουργία από αύριο θα γίνουν γνωστοί εντός της ημέρας από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Για να μπορέσουν οι πολίτες να μεταβούν για τις υπηρεσίες αυτές, θα πρέπει να στείλουν SMS στο 13033 ή να φέρουν τη σχετική βεβαίωση κυκλοφορίας.

Ο κωδικός που πρέπει να στείλουν οι ενδιαφερόμενοι στο 13033 είναι το 2: μετακίνηση, δηλαδή, σε εν λειτουργία κατάστημα.

Ακολουθήστε το dete.gr στο Google News

Ακολουθήστε μας στο Google News απο τον υπολογιστή αλλά και από την εφαρμογή Google News του κινητού σας.

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

trending

πρωτοσέλιδα