Τράπεζες Kύπρου: Υστέρηση στην επίτευξη εγκεκριμένων και αποδεκτών αναδιαρθρώσεων | dete

Τράπεζες Kύπρου: Υστέρηση στην επίτευξη εγκεκριμένων και αποδεκτών αναδιαρθρώσεων

Υστέρηση ως προς τους στόχους που τέθηκαν από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) όσον αφορά την επίτευξη βιώσιμων, εγκεκριμένων και αποδεκτών από τον πελάτη αναδιαρθρώσεων παρουσιάζουν για δύο συνεχόμενα τρίμηνα οι εμπορικές τράπεζες.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία της ΚΤΚ για το τελευταίο τρίμηνο του 2016, οι τράπεζες έχουν υπερκαλύψει τον στόχο που τους τέθηκε σε σχέση με τον στόχο των προτεινόμενων αναδιαρθρώσεων των δανείων με καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών, ενώ μικρή υστέρηση παρουσιάζεται και σε σχέση με τους στόχους για τα αναδιαρθρωμένα δάνεια που παρουσιάζουν καθυστέρηση κάτω των 8 ημερών, όπως και τον στόχο για την εξάλειψη των δανείων με καθυστερήσεις από 31-90 μέρες.

«Από την ανάλυση της ΚΤΚ και τις συζητήσεις με τις τράπεζες, διαφαίνεται ότι εξακολουθούν να υπάρχουν καθυστερήσεις που προκύπτουν κατά τη διαδικασία εξέτασης αιτημάτων για αναδιαρθρώσεις όπως για παράδειγμα την μη έγκαιρη υποβολή επαρκών στοιχείων όσον αφορά τα εισοδήματα των πελατών, τον χρόνο που αναλώνεται σε συζητήσεις με τους πελάτες προτού καταλήξουν σε πρόταση αναδιάρθρωσης και, σε ορισμένες περιπτώσεις, την υπαναχώρηση των πελατών από συμφωνία για αναδιάρθρωση», αναφέρει η εποπτική αρχή.

Ειδικότερα, ο στόχος για τη επίτευξη εγκεκριμένων αναδιαρθρώσεων (στόχος 2) είχε τεθεί στο 15,11% το τελευταίο τρίμηνο του 2016 με τις τράπεζες να πετυχαίνουν 11,28%. Ο στόχος για το τρίτο τρίμηνο του 2016 είχε τεθεί 14,96%, με τις τράπεζες να πετυχαίνουν 10,17%. Για τα πρώτα δύο τρίμηνα του 2017 ο στόχος έχει τεθεί στο 15,07% και στο 14,97% αντίστοιχα.

Όσον αφορά τον στόχο 1 για τις προτεινόμενες αναδιαρθρώσεις, οι τράπεζες υπερκάλυψαν τον στόχο του τελευταίου τριμήνου του 2016, αφού πέτυχαν 21,84% σε σχέση με τον στόχο του15%. Σημειώνεται ότι οι τράπεζες υπερκαλύπτουν τον στόχο συστηματικά. Για τα πρώτα δύο τρίμηνα του 2017 ο στόχος έχει καθοριστεί στο 14,62% και 14,29% αντίστοιχα.

Σε ό,τι αφορά τον στόχο των αναδιαρθρωμένων δανείων τα οποία παρουσιάζουν καθυστερήσεις κάτω των οκτώ ημερών (στόχος 3), οι τράπεζες παρουσιάζουν μικρή υστέρηση, αφού οι τράπεζες πέτυχαν 71,93% σε σύγκριση με 72,22% που ήταν ο στόχος. Για τα επόμενα δύο τρίμηνα ο στόχος καθορίστηκε στο 72,19% και 71,95% αντίστοιχα.

Τέλος σε σχέση με τον στόχο 4 για τα δάνεια που παρουσίαζαν καθυστερήσεις από 31 μέχρι 90 ημέρες στη αρχή του τριμήνου αλλά μέχρι το τέλος του τριμήνου δεν παρουσιάζουν καθόλου καθυστερήσεις (λόγω αναδιάρθρωσης ή άλλων μέτρων) οι τράπεζες πέτυχαν 42,87% σε σύγκριση με τον στόχο του 44,07% που του είχε τεθεί.

Για τον στόχο αυτό, η ΚΤΚ εξηγεί πως μεγάλο μέρος οφείλεται στο γεγονός ότι οι τράπεζες, μέσω των ενεργειών τους, καταφέρνουν να συγκρατήσουν, σε μεγάλο βαθμό, τις χορηγήσεις που παρουσιάζουν καθυστερήσεις από 31 μέχρι 90 ημέρες από το να εξελιχθούν σε μη εξυπηρετούμενες αλλά δεν επιτυγχάνουν να μειώσουν τις καθυστερήσεις τους σε μηδέν ημέρες όπως απαιτεί ο δείκτης.

Σύμφωνα με την ΚΤΚ, κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2016 το σύνολο των δανείων που υπόκειται στους στόχους αναδιάρθρωσης μειώθηκε κατά περίπου €597 εκ. σε σύγκριση με €470 εκ. το τρίτο τρίμηνο του 2016, με €1 δισ. μείωση το δεύτερο τρίμηνο του 2016 και με €900 εκ. μείωση το πρώτο τρίμηνο του 2016.

Να σημειωθεί ότι το πλαίσιο στόχων αφορά μόνον δάνεια τακτής λήξης που δεν έχουν τερματιστεί και δεν περιλαμβάνει ανακυκλούμενες χορηγήσεις όπως λογαριασμούς παρατραβήγματος.

«Οι τράπεζες συνεχίζουν να λαμβάνουν μέτρα για να βελτιώσουν την απόδοση τους σε σχέση με τις αναδιαρθρώσεις και να μπορέσουν να υλοποιήσουν τους στόχους που τίθενται», καταλήγει η ΚΤΚ.