Το τμήμα Χημικών Μηχανικών της Πάτρας στο 22ο Forum Ανάπτυξης | dete

Το τμήμα Χημικών Μηχανικών της Πάτρας στο 22ο Forum Ανάπτυξης

Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών, στο πλαίσιο του 22ου Forum Ανάπτυξης διοργανώνει τις παρακάτω δύο συνεδρίες:

  • «Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση, Έρευνα, Καινοτομία και Ανάπτυξη»

23 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Σάββατο και ώρα 12.30 -14.30, Ξενοδοχείο Αστήρ Αίθουσα ΙΙΙ

Στόχος της συνεδρίας είναι η σε βάθος ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και οι προοπτικές για το μέλλον, στους τομείς της εκπαίδευσης, της έρευνας, της καινοτομίας και της ανάπτυξης, χρησιμοποιώντας σαν αφορμή το παράδειγμα του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών.

  • «Εταιρική ευθύνη στην έρευνα και την εκπαίδευση: πρακτική άσκηση, διπλωματική εργασία, μεταπτυχιακές σπουδές, ημέρα καριέρας»

23 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Σάββατο και ώρα 14.30 -17.30, στο Ξενοδοχείο Αστήρ Αίθουσα ΙΙ

Σκοπός της δεύτερης συνεδρίας είναι η ανάπτυξη σχέσεων του Τμήματος με τη Βιομηχανία, σε ένα γενικότερο πλαίσιο εξωστρέφειας και μεταφοράς γνώσης και τεχνογνωσίας.