Το πρόγραμμα εξετάσεων για την εισαγωγή στην πυροσβεστική με κατατακτήριες | dete

Το πρόγραμμα εξετάσεων για την εισαγωγή στην πυροσβεστική με κατατακτήριες

Το Πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) του Διαγωνισμού για την εισαγωγή πτυχιούχων Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων στην Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας το Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 όπως καταρτίστηκε από το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της Σχολής Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής

Ακαδημίας σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων του Επιτελείου και διατυπώθηκε στο αριθ. 176/2017 Πρακτικού του ανωτέρω Συμβουλίου, ως εξής:

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ

(Οσοι υποψήφιοι κριθούν ικανοί

στις υγειονομικές εξετάσεις)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΨΥΧΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ

(Όσοι υποψήφιοι κριθούν ικανοί στις υγειονομικές εξετάσεις και στις αθλητικές δοκιμασίες)

Επώνυμα που αρχίζουν από Α έως και Κ ΤΕ. 20-09-2017 ΠΕ. 21-09-2017 ΠΑ. 22-09-2017
Επώνυμα που αρχίζουν από Λ έως και Ω. ΠΕ. 21-09-2017 ΠΑ. 22-09-2017 ΣΑ. 23-09-2017
Επανεξεταζόμενοι Υγειονομικής Επιτροπής ΔΕ. 25-09-2017 ΤΡ. 26-09-2017 ΤΕ. 27-09-2017
Εξ αναβολής Αθλητικών Δοκιμασιών - ΤΕ. 27-09-2017 ΠΕ. 28-09-2017

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
1. Ως έδρα της Επιτροπής Υγειονομικών Εξετάσεων και της Επιτροπής Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών για τη διενέργεια των αντίστοιχων εξετάσεων και δοκιμασιών ορίζεται η Πυροσβεστική Ακαδημία, οδός Μάτσα αριθ. 32, Θέση Καλυφτάκη, Κάτω Κηφισιά Αττικής.

Στο Παράρτημα Α εμφανίζεται σχεδιάγραμμα πρόσβασης.
2. Ως έδρα των Επιτροπών Αθλητικών Δοκιμασιών για τη διενέργεια των αντίστοιχων αγωνισμάτων ορίζεται το Δημοτικό Στάδιο Ν. Ιωνίας «Ίκαρος», Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, είσοδος από την οδό Ομορφοκκλησιάς, Νέα Ιωνία Αττικής. Στο Παράρτημα Β εμφανίζεται σχεδιάγραμμα πρόσβασης.
3. Ώρα προσέλευσης των υποψηφίων σε κάθε Επιτροπή ΠΚΕ του Πυροσβεστικού Σώματος ορίζεται η 08:30' π.μ.

4. Το Πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων είναι δεσμευτικό για όλους τους υποψηφίους. Παρέκκλιση μπορεί να υπάρξει μόνο, εφόσον συντρέξει εξαιρετικό και απρόβλεπτο γεγονός, π.χ. αιφνίδια βαριά ασθένεια κ.λ.π., το οποίο ο υποψήφιος οφείλει να γνωστοποιήσει στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού το αργότερο την ίδια ημέρα εξέτασής του και να το αποδείξει ενώπιον αυτής, ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα εξέτασής του σε άλλη ημερομηνία, εντός του καθορισθέντος χρόνου λειτουργίας των Επιτροπών ΠΚΕ του Πυροσβεστικού Σώματος.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι ενημερώνονται μέσω της ιστοσελίδας του Πυροσβεστικού Σώματος Σφάλμα! Η αναφορά της υπερ-σύνδεσης δεν είναι έγκυρη. με δική τους ευθύνη για το παρόν Πρόγραμμα και τυχόν αλλαγές αυτού.

2. Οι ΠΚΕ είναι ενιαίες και κοινές. Κάθε υποψήφιος θα εξετάζεται τρείς (3) συνεχόμενες ημέρες για την ολοκλήρωση των ΠΚΕ από τις αρμόδιες Επιτροπές ως εξής:
α) Την πρώτη ημέρα, θα υποβληθεί σε υγειονομικές εξετάσεις ενώπιον της Υγειονομικής Επιτροπής Εξέτασης.
β) Τη δεύτερη ημέρα, εφόσον κριθεί ικανός στις υγειονομικές εξετάσεις, θα υποβληθεί σε αθλητικές δοκιμασίες, ενώπιον των Επιτροπών Αθλητικών Δοκιμασιών, οι οποίες περιλαμβάνουν τα κάτωθι αγωνίσματα:
βα) Δρόμος 100 μ. σε μέγιστο χρόνο 16'' (μια προσπάθεια).
ββ) Άλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον 3,60 μ. (τρεις προσπάθειες).
βγ) Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) σε απόσταση τουλάχιστον 4,50 μ., ως μέσο όρο ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι ανά προσπάθεια (τρεις προσπάθειες ανά χέρι). βδ) Άλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον 1,05 μ. (τρεις προσπάθειες). βε) Δρόμος 1.000 μ. σε μέγιστο χρόνο 4' και 20'' (μια προσπάθεια).
γ) Την τρίτη ημέρα, εφόσον κριθεί ικανός στις υγειονομικές εξετάσεις και αθλητικές δοκιμασίες, θα υποβληθεί σε ψυχοτεχνικές δοκιμασίες ενώπιον Επιτροπής Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών.

3. Υπενθυμίζεται ότι κάθε υποψήφιος προσερχόμενος ενώπιον των Επιτροπών ΠΚΕ του Πυροσβεστικού Σώματος, οφείλει να έχει μαζί του την ταυτότητά του για τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας. Σε διαφορετική περίπτωση δεν μπορεί να λάβει μέρος στις προκαταρκτικές εξετάσεις. Επισημαίνεται ότι τα κινητά τηλέφωνα των υποψηφίων θα πρέπει να είναι απενεργοποιημένα καθ' όλη τη διάρκεια της διεξαγωγής των ΠΚΕ.
4. Το δελτίο της υγειονομικής εξέτασης-παραπεμπτικό προσκομίζεται στην Υγειονομική Επιτροπή Εξέτασης μαζί με την ακτινογραφία θώρακος και τις λοιπές εξετάσεις. Οι υποψήφιοι με προβλήματα όρασης να φέρουν διορθωτικά γυαλιά και όχι φακούς επαφής. Πέρα από την αρχική μέτρηση του αναστήματος θα ακολουθήσει και νέα αναστημομέτρηση, καθώς και μέτρηση βάρους για την εξαγωγή του Δ.Μ.Σ από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή. Όλες οι παραπάνω μετρήσεις γίνονται χωρίς υποδήματα.

5. Οι υποψήφιοι που ανήκουν στο Πυροσβεστικό Σώμα υποβάλλονται μόνο σε υγειονομικές εξετάσεις.
6. Στην Επιτροπή Αθλητικών Δοκιμασιών ο υποψήφιος παρουσιάζεται με αθλητική περιβολή η οποία αποτελεί αποκλειστικά δική του επιλογή και ευθύνη.

7. Κατά τη διενέργεια των Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει μαζί του μολύβι, γομολάστιχα και στυλό διαρκείας.

8. Λοιπές οδηγίες για τους υποψηφίους βρίσκονται στο Παράρτημα E της Προκήρυξης του Διαγωνισμού.
Το παρόν Πρόγραμμα να αναρτηθεί από το Γραφείο Τύπου Α.Π.Σ./Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας, στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος «Σφάλμα! Η αναφορά της υπερ-σύνδεσης δεν είναι έγκυρη..