Το Πανεπιστήμιο Πατρών στις διεθνείς κατατάξεις | dete

Το Πανεπιστήμιο Πατρών στις διεθνείς κατατάξεις

Στην παγκόσμια λίστα ταξινόμησης «Webometrics» του Ισπανικού Εθνικού Κέντρου Ερευνών
CSIC (έκδοση Ιανουαρίου 2020) το Πανεπιστήμιό μας κατατάσσεται στην 570η θέση ανάμεσα σε
περισσότερα από 28.000 συνολικά ιδρύματα παγκοσμίως και στην τέταρτη θέση ανάμεσα στα 75
εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας που αξιολογήθηκαν τη συγκεκριμένη περίοδο.

Το σύστημα παγκόσμιας κατάταξης πανεπιστημίων «Webometrics Ranking of World Universities» χρησιμοποιεί

ποσοτικές μεθόδους αξιολόγησης λαμβάνοντας υπόψη επιμέρους δείκτες οι οποίοι συμμετέχουν
με διαφορετική βαρύτητα στη διαμόρφωση της κατάταξης, σχετίζονται με την παρουσία στο
διαδίκτυο και επιτρέπουν τη μέτρηση της επιστημονικής δραστηριότητας στον παγκόσμιο ιστό.
Οιδείκτεςαυτοίείναιοιεξής: Presence 5% (Size of the main webdomain of the institution), Visibility

50% (Number of external networks linking to the institution's webpages), Transparency/Openness
10% (Number of citations from Top 110 authors) και Excellence/Scholar 35% ( Number of papers
amongst the top 10% most cited in the 26 disciplines/ Data for the five year period: 2013-2017).
Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο: http://www.webometrics.info/en