Παρασκευή, 9.12.2022, 12:47 πμ

Συνεχίζονται μέσω Τηλεδιάσκεψης οι συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων

11.10.2020 / 6:06
dimos_dimarxeio_patra

Συνεδριάζει μέσω Τηλεδιάσκεψης η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων, σύμφωνα με την αριθ. 163/29-5-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. την 13η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 το πρωί.

 • Έγκριση της υπ’ αριθ. 115/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Κοινωνικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων που αφορά στην έγκριση της 6ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 (εισηγητής: Θ. Τουλγαρίδης – Πρόεδρος του Δ.Σ. του Κοινωνικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων)
 • Έγκριση του από 05/10/2020 Πρακτικού του αρμοδίου Γνωμοδοτικού Οργάνου της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και κατακύρωση του Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια «Φωτισμός Αρσακείου, διατηρητέου μνημείου ιδιαίτερης πολιτιστικής, αρχιτεκτονικής και ιστορικής αξίας» με συνολικό προσφερόμενο ποσό 73.594,62 € (συμπ/νου ΦΠΑ) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
 • Ανάθεση για την «Προμήθεια και τοποθέτηση εξαρτήματος εκτυπωτή εισιτηρίων καθώς και τη συντήρηση του μηχανήματος καθορισμού σειράς προτεραιότητας της ΝΕΜΟ-Q στο ΚΕΠ 0384 του Δήμου Πατρέων» – CPV: 42991230-0 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ν. Αλιβιζάτος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
 • 1) Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, 2) Ανάθεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών «Ανανέωση συνδρομής GPS», CPV: 7998000-7, με συνολικό ποσό ανάθεσης 2.976,00 € (συμπερ. ΦΠΑ 24%), με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (σύμβαση κατ’ αποκλειστικότητα), σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2 περιπτ. β) υποπερ. ββ) του Ν.4412/2016 (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
 • Έγκριση πρακτικού του Γνωμοδοτικού Οργάνου (Επιτροπή Διαγωνισμού) της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού και α) Ανάδειξη προσωρινών αναδόχων, β) Ματαίωση και επανάληψη του τμήματος τέσσερα (4) και ματαίωση και επανάληψη της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του τμήματος έξι (6), της «Προμήθειας μηχανολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Πατρών – Α΄ Φάση 2020» (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Λέμης-Πετρόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
 • 1) Έγκριση του από 05/10/2020 πρακτικού του αρμόδιου Γνωμοδοτικού Οργάνου της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού που αφορά την αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών του Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την «Προμήθεια μεταλλικών πλαισίων για κάλυψη, προστασία και οριοθέτηση κάδων απορριμμάτων», 2) Ανάδειξη «προσωρινού αναδόχου», 3) Απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού φορέα «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Θ. ΜΠΑΖΙΟΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Λέμης-Πετρόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
 • 1) Έγκριση διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (σύμβαση κατ’ αποκλειστικότητα), σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2 περιπτ .β) υποπερ. ββ) του Ν.4412/2016, 2) Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της 24/2020 μελέτης της Δ/νσης Προγραμματισμού Οργάνωσης & Πληροφορικής, για την «Προμήθεια εξοπλισμού και εργασίες για αναβάθμιση  τηλεπικοινωνιακών υποδομών ενόψει της μετεγκατάστασης υπηρεσιών του Δήμου Πατρέων στο κτήριο του πρώην Αρσακείου»,CPV: 32543000-1 & 32430000-6,με συνολικό ποσό ανάθεσης 26.668,42 € (συμπερ. ΦΠΑ 24) (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 • Έγκριση του 3ου Πρακτικού περί παράτασης ισχύος προσφορών του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΘΡΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • 1) Έγκριση της αρ. 48/2020 οριστικής μελέτης του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 24ου Δημοτικού Σχολείου», 2) Τρόπος εκτέλεσης του έργου: Επιλογή Αναδόχου μέσω της διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/16, 3) Έγκριση υποβολής πρότασης για την ένταξη του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 24ου Δημοτικού Σχολείου» στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα», άξονα προτεραιότητας 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον», o οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με τίτλο δράση 4.c.1.1-a3 «Επενδύσεις σε δημόσιες υποδομές για ενεργειακή αναβάθμιση και την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • 1) Έγκριση της αρ. 49/2020 οριστικής μελέτης του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 47ου Δημοτικού – 14ου Νηπιαγωγείου», 2) Τρόπος εκτέλεσης του έργου: Επιλογή Αναδόχου μέσω της διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/16, 3) Έγκριση υποβολής πρότασης για την ένταξη του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 47ου Δημοτικού – 14ου Νηπιαγωγείου» στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα», άξονα προτεραιότητας 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον», o οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με τίτλο δράση 4.c.1.1-a3 «Επενδύσεις σε δημόσιες υποδομές για ενεργειακή αναβάθμιση και την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • 1) Έγκριση της αρ. 50/2020 οριστικής μελέτης του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 4ου – 5ου Γυμνασίου – 5ου Γενικού Λυκείου», 2) Τρόπος εκτέλεσης του έργου: Επιλογή Αναδόχου μέσω της διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/16, 3) Έγκριση υποβολής πρότασης για την ένταξη του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 4ου – 5ου Γυμνασίου – 5ου Γενικού Λυκείου» στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα», άξονα προτεραιότητας 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον», o οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με τίτλο δράση 4.c.1.1-a3 «Επενδύσεις σε δημόσιες υποδομές για ενεργειακή αναβάθμιση και την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • 1) Έγκριση της αρ. 51/2020 οριστικής μελέτης του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 14ου Γυμνασίου», 2) Τρόπος εκτέλεσης του έργου: Επιλογή Αναδόχου μέσω της διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/16, 3) Έγκριση υποβολής πρότασης για την ένταξη του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 14ου Γυμνασίου» στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα», άξονα προτεραιότητας 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον», o οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με τίτλο δράση 4.c.1.1-a3 «Επενδύσεις σε δημόσιες υποδομές για ενεργειακή αναβάθμιση και την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • 1) Έγκριση της αρ. 52/2020 οριστικής μελέτης του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση Πειραματικού Γυμνασίου – Λυκείου Λάγγουρα», 2) Τρόπος εκτέλεσης του έργου: Επιλογή Αναδόχου μέσω της διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/16, 3) Έγκριση υποβολής πρότασης για την ένταξη του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση Πειραματικού Γυμνασίου – Λυκείου Λάγγουρα» στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα», άξονα προτεραιότητας 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον», o οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με τίτλο δράση 4.c.1.1-a3 «Επενδύσεις σε δημόσιες υποδομές για ενεργειακή αναβάθμιση και την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • 1) Έγκριση της αρ. 53/2020 οριστικής μελέτης του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 1ου – 9ου ΕΠΑΛ – 1ου ΕΚ Πατρών», 2) Τρόπος εκτέλεσης του έργου: Επιλογή Αναδόχου μέσω της διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/16, 3) Έγκριση υποβολής πρότασης για την ένταξη του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 1ου – 9ου ΕΠΑΛ – 1ου ΕΚ Πατρών» στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα», άξονα προτεραιότητας 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον», o οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με τίτλο δράση 4.c.1.1-a3 «Επενδύσεις σε δημόσιες υποδομές για ενεργειακή αναβάθμιση και την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • 1) Έγκριση της αρ. 54/2020 οριστικής μελέτης του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 7ου ΕΠΑΛ», 2) Τρόπος εκτέλεσης του έργου: Επιλογή Αναδόχου μέσω της διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/16, 3) Έγκριση υποβολής πρότασης για την ένταξη του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 7ου ΕΠΑΛ» στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα», άξονα προτεραιότητας 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον», o οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με τίτλο δράση 4.c.1.1-a3 «Επενδύσεις σε δημόσιες υποδομές για ενεργειακή αναβάθμιση και την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • 1) Έγκριση της αρ. 55/2020 οριστικής μελέτης του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 11ου Γενικού Λυκείου», 2) Τρόπος εκτέλεσης του έργου: Επιλογή Αναδόχου μέσω της διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/16, 3) Έγκριση υποβολής πρότασης για την ένταξη του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 11ου Γενικού Λυκείου» στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα», άξονα προτεραιότητας 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον», o οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με τίτλο δράση 4.c.1.1-a3 «Επενδύσεις σε δημόσιες υποδομές για ενεργειακή αναβάθμιση και την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • 1) Έγκριση της αρ. 56/2020 οριστικής μελέτης του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 13ου Γενικού Λυκείου – 1ου Εσπερινού Γυμνασίου – 9ου Γυμνασίου», 2) Τρόπος εκτέλεσης του έργου: Επιλογή Αναδόχου μέσω της διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/16, 3) Έγκριση υποβολής πρότασης για την ένταξη του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 13ου Γενικού Λυκείου – 1ου Εσπερινού Γυμνασίου – 9ου Γυμνασίου» στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα», άξονα προτεραιότητας 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον», o οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με τίτλο δράση 4.c.1.1-a3 «Επενδύσεις σε δημόσιες υποδομές για ενεργειακή αναβάθμιση και την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • 1) Έγκριση της αρ. 57/2020 οριστικής μελέτης του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 2ου Γενικού Λυκείου», 2) Τρόπος εκτέλεσης του έργου: Επιλογή Αναδόχου μέσω της διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/16, 3) Έγκριση υποβολής πρότασης για την ένταξη του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 2ου Γενικού Λυκείου» στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα», άξονα προτεραιότητας 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον», o οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με τίτλο δράση 4.c.1.1-a3 «Επενδύσεις σε δημόσιες υποδομές για ενεργειακή αναβάθμιση και την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • 1) Έγκριση της από 15-09-2020 γνωμοδότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής Προμηθειών της Δ/νσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης & Μηχανολογικού Εξοπλισμού, 2) Παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της με αριθ. πρωτ. 5833/06-02-2020 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πατρέων και της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ, συνολικής δαπάνης 253.800,00 € (πλέον ΦΠΑ), που αφορά σε μέρος της «Προμήθειας μηχανολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Πατρεών – Β’ Γ’ Φάση» και συγκεκριμένα, στην προμήθεια οχήματος πλύσης κάδων και τριαξονικού οχήματος μεταφοράς μηχανημάτων έργου (Τμήματα 1 & 2 αντίστοιχα), 3) Κατασκευαστικές τροποποιήσεις του τριαξονικού οχήματος μεταφοράς μηχανημάτων έργου  (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 • Έγκριση των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας του έργου: «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στα δημοτικά ποδοσφαιρικά γήπεδα Ζαρουχλεΐκων, Βραχνεΐκων, Ρίου» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Εξειδίκευση πιστώσεων για την πληρωμή του ανταποδοτικού τέλους ΤΕΕ (e-άδειες, κοπές δέντρων)  (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής α) Ποσού 30,00 € του κ. Μανθόπουλου Ιωάννη, β) Ποσού 30,00 € της κας Αναστασοπούλου Μαργαρίτας και γ) Ποσού 30,00 € του κ. Σταυριανού Ανδρέα (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Αλεξόπουλος Ιωάννης) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Σουρμελή Μαργαρίτα) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Σπηλιωτόπουλος Σωτήριος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή και επαναβεβαίωση οφειλής (Ροδοπούλου Άννα) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

Ακολουθήστε το dete.gr στο Google News

Ακολουθήστε μας στο Google News απο τον υπολογιστή αλλά και από την εφαρμογή Google News του κινητού σας.

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

trending

πρωτοσέλιδα