Συνεδριάζει την ερχόμενη Τετάρτη το Περιφερειακό Συμβούλιο | dete

Συνεδριάζει την ερχόμενη Τετάρτη το Περιφερειακό Συμβούλιο

Με πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη την έλευση του φυσικού αερίου στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2020 και ώρα 14.00 το Περιφερειακό Συμβούλιο. Επί του θέματος θα γίνει ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις που υπάρχουν και θα ακολουθήσει συζήτηση. 

 

Επίσης, με στόχο τον επανασχεδιασμό της αναπτυξιακής πολιτικής για την περιοχή και τον προσδιορισμό προτεραιοτήτων για την νέα προγραμματική περίοδο, το Περιφερειακό Συμβούλιο πρόκειται να προχωρήσει στη σύσταση και συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής ως συμβουλευτικό όργανο του Σώματος  με αντικείμενο την Παρακολούθηση της Εκπόνησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. 

Δείτε την ημερήσια διάταξη:

Καλείστε όπως συμμετάσχετε στην 10η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη την 24 η
Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11.3.2020
ΠΝΠ (ΦΕΚ Α 55/11.3.2020) και τις σχετικές διατάξεις του άρθρ.168 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ
87/τ.Α΄/07.06.2010) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, για τη συζήτηση και λήψη
αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ Συζήτηση της υπ. αριθ. 10/2020 Επερώτησης του Περιφερειακού
Συμβούλου της Παράταξης «Δυτική Ελλάδα- Δικαίωμα στην Πρόοδο» κ.
Μπαλαμπάνη Νικολάου σχετικά με την Εκπόνηση Τοπικών Χωρικών
Σχεδίων στο σύνολο των Δήμων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ Συζήτηση της υπ. αριθ. 12/2020 Επερώτησης του Περιφερειακού
Συμβούλου της Παράταξης «Δυτική Ελλάδα ΜΠΡΟΣΤΑ!» κ.
Κατσικόπουλου Δημητρίου σχετικά με τη συμμετοχή της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας στον υπό-σύσταση φορέα λειτουργίας του φράγματος
στη λίμνη Αστερίου.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ Συζήτηση της υπ. αριθ. 13/2020 Επερώτησης της Παράταξης
«Αντίσταση Πολιτών Δυτικής Ελλάδας» σχετικά με τα μικρά
Υδροηλεκτρικά Έργα στον άνω ρου ποταμού Ευήνου.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ Συζήτηση της υπ. αριθ. 14/2020 Επερώτησης του Περιφερειακού
Συμβούλου της Παράταξης «Δυτική Ελλάδα- Δικαίωμα στην Πρόοδο» κ.
Μπράμου Παναγιώτη σχετικά με την εξέλιξη του έργου αναβάθμισης
χερσαίας ζώνης λιμένα Κατακόλου.

ΘΕΜΑ 1 ο Συζήτηση - ενημέρωση για την έλευση του φυσικού αερίου στην

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

ΘΕΜΑ 2 ο Σύσταση και συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής ως συμβουλευτικό
όργανο του Περιφερειακού Συμβουλίου με αντικείμενο την
Παρακολούθηση της Εκπόνησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

(εισηγητής : Πρόεδρος Περιφερειακού
Συμβουλίου κ. Παπαδόπουλος Παναγιώτης)
ΘΕΜΑ 3 ο Έγκριση ανάθεσης με «Ανοικτή διαδικασία» ( του άρθ. 27 του Ν.
4412/16) και με κριτήριο ανάθεσης «την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά με βάσει τη βέλτιστη σχέση ποιότητας –
τιμής» (της παρ. 2 του άρθ. 86 του Ν. 4412/16), της δημόσιας σύμβασης
μελέτης με τα κάτωθι στοιχεία :Τίτλος: «Μελέτη Αντιπλημμυρικών έργων
και οριοθέτηση κατά τμήματα του ποταμού Ευήνου από τις εκβολές του
έως τον οικισμό Παραδείσι». Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων - ΣΑΜΠ 001 (Μελέτες Π.Δ.Ε.), Κωδικός Έργου:
2015ΜΠ00100005, Ολικός Προϋπολογισμός: 600.000,00€.

(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και
Έργων κ. Μαυρομμάτης Αθανάσιος)
ΘΕΜΑ 4 ο Έγκριση τρόπου ανάθεσης ενός (1) Υποέργου με τίτλο: «Προμήθεια
ηλεκτρονικών υδροληψιών, κεντρικών παροχομέτρων και τηλεμετρικού
συστήματος παρακολούθησης, καταγραφής και ελέγχου των παροχών
του αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Σαβαλίων» με προϋπολογισμό Υποέργου:
877.530,22€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., της Πράξης με τίτλο:
«Βελτίωση Υφιστάμενου Αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Σαβαλίων», που έχει
ενταχθεί στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», με
κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0016072077, συνολικού προϋπολογισμού Πράξης:
2.198.000,60€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με ανοικτή ηλεκτρονική
διαδικασία του άρθρου 27 του ν.4412/2016, για την ανάθεση δημόσιας
σύμβασης προμήθειας άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα
με τις διατάξεις του ν.4412/2016.

(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και
Έργων κ. Μαυρομμάτης Αθανάσιος)
ΘΕΜΑ 5 ο Έγκριση τρόπου ανάθεσης ενός (1) Υποέργου με τίτλο: «Προμήθεια
ηλεκτρονικών υδροληψιών, κεντρικών παροχομέτρων και τηλεμετρικού
συστήματος παρακολούθησης, καταγραφής και ελέγχου των παροχών
του αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Μυρτουντίων» με προϋπολογισμό
Υποέργου: 1.444.096,61€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., της Πράξης με
τίτλο: «Βελτίωση Υφιστάμενου Αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Μυρτουντίων»,
που έχει ενταχθεί στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-
2020», με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0016072060, συνολικού προϋπολογισμού
Πράξης: 2.198.000,60€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με ανοικτή
ηλεκτρονική διαδικασία του άρθρου 27 του ν.4412/2016, για την ανάθεση
δημόσιας σύμβασης προμήθειας άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής,
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016.

(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και
Έργων κ. Μαυρομμάτης Αθανάσιος)
ΘΕΜΑ 6 ο Έγκριση τρόπου ανάθεσης ενός (1) Υποέργου με τίτλο: «Εγκατάσταση
ηλεκτρονικών υδροληψιών με υδρομετρητή και κεντρικών υδρομετρητών
στα αντλιοστάσια άρδευσης» με προϋπολογισμό Υποέργου:
929.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., της Πράξης με τίτλο:
«Βελτίωση Υφιστάμενου Αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Β΄ Πύργου», που έχει
ενταχθεί στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0016071845, συνολικού προϋπολογισμού Πράξης:
2.199.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με ανοικτή ηλεκτρονική
διαδικασία του άρθρου 27 του ν.4412/2016, για την ανάθεση δημόσιας
σύμβασης προμήθειας άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα
με τις διατάξεις του ν.4412/2016.

(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και
Έργων κ. Μαυρομμάτης Αθανάσιος)
ΘΕΜΑ 7 ο Έγκριση του τρόπου ανάθεσης του 1 ου υποέργου με τίτλο «Μελέτη
οριοθέτησης - διευθέτησης στον ποταμό Ενιπέα» προϋπολογισμού
υποέργου 940.000,00€ με ΦΠΑ της μελέτης με τίτλο «Μελέτη
οριοθέτησης-διευθέτησης σε υδατορέματα της Π.Ε. Ηλείας» συνολικού
προϋπολογισμού 1.800.000,00€ μετά του ΦΠΑ που χρηματοδοτείται
από την ΣΑΜΠ 901 με κωδικό 2020ΜΠ90100001,με ανοικτή διαδικασία
του άρθρου 27 του ν 4412/16 για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης
μελέτης άνω των ορίων του άρθρου 5 του ν 4412/2016 και με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με
βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 86 του ν
4412/2016.

(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και
Έργων κ. Μαυρομμάτης Αθανάσιος)
ΘΕΜΑ 8 ο Έγκριση τρόπου ανάθεσης του έργου με τίτλο: «Συντήρηση –
Αποκατάσταση και άρση της επικινδυνότητας του Επαρχιακού Οδικού
Δικτύου Π.Ε. Ηλείας ετών 2020-2022», προϋπολογισμού 9.300.000,00€,
που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕΠ 501, με ανοικτή ηλεκτρονική
διαδικασία άνω των ορίων (άρθρο 27 του ν.4412/2016) και κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με
βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του
ν.4412/2016.

(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και
Έργων κ. Μαυρομμάτης Αθανάσιος)
ΘΕΜΑ 9 ο Έγκριση καθορισμού διεξαγωγής της δημοπρασίας σύμφωνα με το
άρθρο 27 του ν. 4412/2016 ως ανοιχτή δημοπρασία, για τα έργα:1)
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΑΤΡΕΩΝ,
ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΕΤΩΝ 2020-
2022»,προϋπολογισμού 4.340.000,00€,2) «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΤΩΝ 2020-2022»,
προϋπολογισμού 4.330.000,00€ και 3) «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ
ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΤΩΝ 2020-2022», προϋπολογισμού
4.330.000,00€, που αποτελούν υποέργα του ενταγμένου στην ΣΑΕΠ501
έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Π.Δ.Ε.» με
κωδικό 2020ΕΠ50100008.

(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και
Έργων κ. Μαυρομμάτης Αθανάσιος)
ΘΕΜΑ 10 ο Έγκριση καθορισμού διεξαγωγής της δημοπρασίας σύμφωνα με το
άρθρο 27 του ν. 4412/2016 ως ανοιχτή δημοπρασία, για το έργο
«ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ»,
προϋπολογισμού 50.000,00€, που αποτελεί 2 ο υποέργο του ενταγμένου στην ΣΑΕΠ001 έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΝΤΑΣΚΑ"
ΕΡΥΜΑΝΘΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» με κωδικό
2018ΕΠ00100007.

(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και
Έργων κ. Μαυρομμάτης Αθανάσιος)
ΘΕΜΑ 11 ο Έγκριση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου διάρκειας έως ενός έτους στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας
& Κτηνιατρικής Περιφερειακών Ενοτήτων Αιτωλ/νίας, Αχαΐας & Ηλείας
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την αντιμετώπιση των αναγκών
του προγράμματος εμβολιασμού κατά της οζώδους δερματίτιδας των
βοοειδών.

(εισηγητής : Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής -
Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικής Πολιτικής και
Διοίκησης κ. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης)
ΘΕΜΑ 12 ο Καθορισμός διαδικασίας κάλυψης της δαπάνης για τη συμμετοχή των
τέκνων του προσωπικού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε παιδικές
κατασκηνώσεις και έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας δαπάνης μέχρι
του ποσού των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00€), από τον
εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους
2020.

(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικής
Πολιτικής και Διοίκησης κ. Σακελλαρόπουλος
Παναγιώτης)
ΘΕΜΑ 13 ο Έγκριση υπογραφής του πρωτοκόλλου Συνεργασίας με τον Σύλλογο

«Το Χαμόγελο του Παιδιού».

(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας
κ. Μπονάνος Χαράλαμπος
ΘΕΜΑ 14 ο Έγκριση υπογραφής του πρωτοκόλλου Συνεργασίας με το Κέντρο

Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας
κ. Μπονάνος Χαράλαμπος
ΘΕΜΑ 15 ο Έγκριση τριμηνιαίου σχεδίου δράσης Πολιτιστικών Εκδηλώσεων που θα
διοργανώσει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για το καλοκαίρι –
φθινόπωρο του 2020.
(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού
και Τουρισμού κ. Κοροβέσης Νικόλαος)
ΘΕΜΑ 16 ο : Συζήτηση και απόφαση για την ονοματοδοσία των κινητών μονάδων
αιμοληψίας στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Εθελοντή Αιμοδότη.
(εισηγητής : Επικεφαλής της Παράταξης «Δυτική
Ελλάδα Δικαίωμα στην Πρόοδο κ. Κατσιφάρας
Απόστολος)
ΘΕΜΑ 17 ο Έγκριση υπογραφής της σύμβασης για τη σύσταση ανοιχτού

καταπιστευτικού λογαριασμού (ESCROW ACCOUNT).

(εισηγητής : Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας
κ. Φαρμάκης Νεκτάριος)

ΘΕΜΑ 18 ο Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης και του τρόπου ανάθεσης των εξής
προμηθειών: α) Προμήθεια ελαστικών (ΚΑΕ 1321) αυτοκινήτων –μηχανημάτων, περιόδου 2020-2021 ποσού 30.000,00 β) Προμήθεια
Θερινού & Χειμερινού Ρουχισμού ( Ένδυση- Υπόδηση ) , περιόδου 2020
ποσού 10.000,00 γ) Προμήθεια Υλικών Σήμανσης ΕΟΔ ( Πινακίδες ,
Κώνοι κα) ποσού 20.000,00 δ)Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος
περιόδου 2020-2021 ποσού 130.000,00 και ε) Προμήθεια Γεωδαιτικού
Σταθμού Δέκτη GNSS ποσού 50.000,00€
του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Δ.Ε» (σε
συνέχεια του Π.Κ. 2013ΕΠ00100000). Κωδικός Έργου:
2014ΕΠ50100002 Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ501 με Κ.Ε.
2014ΕΠ50100002.

(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και
Έργων κ. Μαυρομμάτης Αθανάσιος)
ΘΕΜΑ 19 ο Έγκριση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για τα έργα :
1.«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Λ1 & Λ4,
ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΛΕΣΙΝΙΟΥ, ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΕΒ ΛΕΣΙΝΙΟΥ»
Προϋπολογισμού:2.200.000,00 € ( με Φ.Π.Α. )
2. «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Α3 & Α4, ΤΗΣ
ΖΩΝΗΣ 8 ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΕΒ ΚΑΤΟΧΗΣ»
Προϋπολογισμού:1.600.000,00 € ( με Φ.Π.Α. )
3. «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Α2/ Ζωνης
(9Α) & Α2/ Ζωνης (9Β+9Γ) ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΕΒ
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ» Προϋπολογισμού:2.200.000,00 € ( με Φ.Π.Α )
4. «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ Τ.Ο.Ε.Β ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΜΕ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» Προϋπολογισμού:1.987.091,87 € ( με Φ.Π.Α. )
που χρηματοδοτούνται από το ΠΑΑ 2014-2020 (ΕΣΠΑ /ΣΑΕΠ 082/1,
κωδικός 2020ΣΕ08210002).

(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και
Έργων κ. Μαυρομμάτης Αθανάσιος)

Επισημαίνουμε ότι η Π.Δ.Ε. διαθέτει όλον τον απαραίτητο εξοπλισμό και το αναγκαίο λογισμικό και
έχει θέσει στη διάθεσή σας όλα τα αναγκαία μέσα για την υλοποίηση της συνεδρίασης με
τηλεδιάσκεψη από τον δικό σας χώρο.
Εφόσον όμως δεν επιτευχθεί απαρτία εξαιτίας της αδυναμίας σύνδεσης μελών που επιθυμούν να
συμμετέχουν, η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου
10 παραγρ.1 της ΠΝΠ της 11.3.2020 (ΦΕΚ Α 55/11.3.2020) και του άρθρου 167 παρ. 1 του Ν. 3852/2010,
με τα ίδια θέματα.

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Δυτικής Ελλάδας

Παναγιώτης Παπαδόπουλος