Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων στις 21 Μαρτίου | dete

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων στις 21 Μαρτίου

Συνεδριάζει την Τρίτη 21ηΜαρτίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα10.30 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων, με τα παρακάτω θέματα, στην Αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής (στο κτίριο Λαδόπουλου).

1- Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής

2- Άσκηση ή μη έφεσης υπό του Δήμου κατά της υπ’ αριθ. Α1381/2016 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Π. Σφαέλου  – Νομική Σύμβουλος)

3- Κατακύρωση του αποτελέσματος του Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης, πετρελαίου θέρμανσης και λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών, νομικών προσώπων και σχολικών επιτροπών του Δήμου Πατρέων» για τα υλικά της Ομάδας Β – Λιπαντικά (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

4- Έγκριση πρακτικού της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού για έλεγχο επικαιροποιημένων και κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού για την προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος Δ.Ε. Μεσσάτιδας, Παραλίας, Βραχναιίκων (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)

5- Ορθή επανάληψη της αριθμό 120/3-3-2017 απόφασης της Ο.Ε. για έγκριση του από 13-3-2017 Πρακτικόυ – Ορθή Επανάληψη του Γνωμοδοτικού Οργάνου της Δ/νσης Έργων Υποδομής για την υπηρεσία «Βελτιώσεις – Συντηρήσεις χαλικοστρωμένων και ασφαλτοστρωμένων οδών στη Δ.Ε. Παραλίας με μισθωμένα μηχανήματα 2016» για την κατακύρωση των οριστικών αναδόχων του διαγωνισμού (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)

6- Έγκριση πρακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: «Σεραζανέτ – Τοίχοι αντιστήριξης σε διάφορα σημεία του Δήμου Πατρέων» (για την ανάδεξη προσωρινού αναδόχου) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Δ. Κακογιάννης – Πρόεδρος Επιτροπής Διαγωνισμού)

7- Έγκριση πρακτικού του Γνωμοδοτικού Οργάνου (Επιτροπή Διαγωνισμού) για τη «Σίτιση μαθητών Μουσικού Γυμνασίου-Λυκείου Δ. Πατρέων 2016-2017» (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος – Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)

8- Παράταση της σύμβασης για την προμήθεια Έτοιμου Σκυροδέματος για τις Δ.Ε. Μεσσάτιδας, Παραλίας και Βραχναιίκων (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)

9- Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, κατάρτιση και σύνταξη των όρων της αριθ. 1/2017 μελέτης-διακήρυξης, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του διαγωνισμού για την υπηρεσία «Συντήρηση και επισκευή τροχήλατων μεταλλικών κάδων απορριμμάτων του Δήμου Πατρέων, C.P.V.:50000000-5 και ψήφιση της σχετικής πίστωσης ποσού 19.993,76 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Π. Λέμης-Πετρόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)

10- Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή – Επισκευή πεζοδρομίων και μικρών τεχνικών έργων στο Δήμο Πατρεών» (υπ’ αριθ. 27/2016 Μελέτη) προυπολογισμού με Φ.Π.Α. 350.000,00 € (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

11- Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις Οδών στα Δ.Δ. Μεσσάτιδας-Παραλίας-Βραχναιίκων» (υπ’ αριθ. 31/2016 Μελέτη) προυπολογισμού με Φ.Π.Α. 200.000,00 € (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

12- Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις Οδών και μικρά τεχνικά έργα στις Τοπικές Κοινότητες Πιτίτσας, Σελλών, Αργυρών, Α. Καστριτσίου του Δήμου Πατρέων» (υπ’ αριθ. 13/2016 Μελέτη) προυπολογισμού με Φ.Π.Α. 300.000,00 € (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

13- Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: «Συμπληρωματικά έργα στο Δημοτικό Γήπεδο Άνω Καστριτσίου» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)

14- Συγκρότηση Γνωμοδοτικού Οργάνου και Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων (Δ/νσης Εξυπηρέτησης Πολιτών και Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

15- Συγκρότηση Γνωμοδοτικού Οργάνου και Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων (Δ/νσης Διαχείρισης Προσόδων και Δημοτικής Περιουσίας, Δ/νσης Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Κοινωνικής Προστασίας και Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

16- Σύσταση Γνωμοδοτικού Οργάνου (τετραμελής επιτροπή) για την διεξαγωγή διαγωνισμών έργων με προυπολογισμό άνω του 1.000.000,00 €, για τη Δ/νση Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ, για το έτος 2017-2018 (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)

17- Συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου και του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

18- Συγκρότηση γνωμοδοτικού οργάνου (Επιτροπή Διαγωνισμού) της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

19- Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων των Δ/νσεων: α) Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού, β) Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου και γ) του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

20- Κατακύρωση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση: α) Γνωμοδοτικού Οργάνου (Επιτροπή Διαγωνισμού) και β) Επιτροπής Αξιολόγησης ενστάσεων της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ του Δήμου Πατρέων(εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

21- Ανατροπή και Αποδέσμευση της Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης (Β/369/2017) για την προμήθεια PLOTTER CPV:30232100-5 του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)

22- Ανατροπή Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης (Β/245, Β/243, Β/247, Β/244, Β/246) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

23- Μερική ανατροπή Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης (Β/223) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

24- Ανατροπή Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης (Β/276) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

25- Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.459,80 €, για τις ανάγκες μετακίνησης εντός έδρας του προσωπικού των Δ/νσεων: α) Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής, β) Διοικητικών Υπηρεσιών, γ) Οικονομικών Υπηρεσιών, δ) Εξυπηρέτησης Πολιτών, ε) Διαχείρισης Προσόδων και Δημοτικής Περιουσίας, στ) Τοπικής Οικονομίας, ζ) Αυτοτελλες Τμήμα Πολιτικής Προστασίας και η) Υπηρεσίες Δημάρχου, για τον Απρίλιο του 2017 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου – Αρμ. Δ/ντρια)

26- Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.500,00 € για οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων της Δ/νσης Πολεοδομικού-Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Δόμησης, μηνός Απριλίου 2017 (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

27- Ψήφιση πίστωσης: α) Ποσού 10.560,00 € και β) 360,00 €, για τα οδοιπορικά έξοδα υπαλλήλων των Διευθύνσεων Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής (εισηγητής: Χ.Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)

28- Καταβολή εξόδων κηδείας στον κ. Παπαγιαννόπουλο Άγγελο του Σπυρίδωνα, αδελφό της θανούσας δημοτικής υπαλλήλου Παπαγιαννοπούλου Ιωάννας του Σπυρίδωνα (εισηγητής: Δ. Πλέσσας  – Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου – Αρμ. Δ/ντρια)

29- Ψήφιση πίστωσης ποσού 15.000,00 € εκ του υπολοίπου ποσού των 30.000,00 €, για την αποζημίωση προβλεπομένου κοινοχρήστου χώρου (δρόμος) ιδιοκτησίας του κ. Κλεομένη Δημόπουλου (σχετικό το υπ’ αριθ. 6312/6-8-2002 συμβόλαιο αγοραπωλησίας οικοπέδου της συμβολαιογράφου Πατρών κας Ασημίνας Σαλβαρά) και σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 35/2002 διορθωτική πράξη επί της υπ’ αριθ. 2/90 πράξης εφαρμογής στην περιοχή ΄΄Κάτω Συχαινά – Ανθούπολη΄΄ του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Π. Στάμος  – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

30- Ψήφιση πίστωσης ποσού 19.000,00 € εκ του υπολοίπου ποσού των 38.000,00 €, για την αποζημίωση προβλεπομένου κοινοχρήστου χώρου (δρόμος) ιδιοκτησίας του κ. Αθανάσιου Γκοτσόπουλου, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 72/2004 διορθωτική πράξη επί της υπ’ αριθ. 2/95 πράξης εφαρμογής στην περιοχή ΄΄Αρόη-Σαμακιά-Διάκου-Παγώνα-Γηροκομειό΄΄ του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Π. Στάμος  – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

31- Ψήφιση πίστωσης ποσού 12.000,00 €, για την αποζημίωση προβλεπομένου κοινοχρήστου χώρου (δρόμος) ιδιοκτησίας των κ.κ. Ευαγγέλου, Γεωργίου, Ηλία και Πηνελόπης Τριαδά, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 5/2007 διορθωτική πράξη επί της υπ’ αριθ. 2/95 πράξης εφαρμογής στην περιοχή ΄΄Αρόη-Σαμακιά-Διάκου-Παγώνα-Γηροκομειό΄΄ του Δήμου Πατρέων, που αντιστοιχεί στην τελευταία δόση αποπληρωμής των δικαιούχων (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος  – Αρμ. Δ/ντής)

32- Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.000,00 € εκ του υπολοίπου ποσού των 35.000,00 €, για την αποζημίωση ενοχικού δικαιώματος, της κας Μαρίας Καλαντζή του Παναγιώτη, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 3/2015 διορθωτική πράξη επί της υπ’ αριθ. 7/97 Πράξης Εφαρμογής στις περιοχές «Αγ. Παντελεήμονας-Παραλία Προαστείου» του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος  – Αρμ. Δ/ντής)

33- Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.000,00 € εκ του υπολοίπου ποσού  των 35.000,00 €, για την αποζημίωση ενοχικού δικαιώματος, του κ. Χρήστου Αθανασόπουλου του Δημητρίου, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 3/2015 διορθωτική πράξη επί της υπ’ αριθ. 7/97 Πράξης Εφαρμογής στις περιοχές «Αγ. Παντελεήμονας-Παραλία Προαστείου» του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος  – Αρμ. Δ/ντής)

34- Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.000,00 € (ε΄ δόση), για την αποζημίωση ρυμοτομούμενης υπό του σχεδίου πόλεως ιδιοκτησίας της κας Μαρίας Γιωτοπούλου μεταξύ των Ο.Τ. 1041, 1041α, 1683 και 1682β του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Πατρών, βάσει του υπ’ αριθ. 14739/22-12-2015 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Πατρών κας Ζωής Παπαποστόλου-Παπακωστοπούλου (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος  – Αρμ. Δ/ντής)

35- Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.995,93 € (β΄ δόση), για την αποζημίωση της ιδιοκτησίας της κας Καλλιόπης Σιμωτά, που βρίσκεται επί και μεταξύ των Ο.Τ. 1159Ζ και 1159Γ του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Πατρών, στην Αναθεώρηση Ζαρουχλείκων βάσει του υπ’ αριθ. 20698/21-12-2016 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Πατρών κας Αναστασίας Καφέζα (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος  – Αρμ. Δ/ντής)

36- Ψήφιση πίστωσης ποσού 50.000,00 € για το έργο ΄΄Ανακατασκευή-Διαμόρφωση κτιρίου στο Α΄ Δημ. Κοιμητήριο για χρήση οστεοφυλακίου, αποδυτήρια εργατών, τουαλέτες, μπάνια, χώρος πλυντηρίων, κοινόχρηστος χώρος΄΄ (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)

37- Ψήφιση συμπληρωματικής πίστωσης ποσού 300,00 € για Συντήρηση, Τεχνική Υποστήριξη των πληροφοριακών συστημάτων των Διοικητικοοικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Πατρέων για το έτος 2016 εως 2017 (εισηγητής: Π. Μελάς  – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

38- Ψήφιση πίστωσης ποσού 18.018,50 € για την «Προμήθεια φωτοτυπικού, μηχανογραφικού χαρτιού, γραφικής ύλης και ειδών γραφείου για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Πατρέων – CPV: 30192700-8 (εισηγητής: Π. Μελάς  – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

39- Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 3.112,42 € για την επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων στους δικαιούχους σε απαλλαγή δημοτικών τελών των περιοχών Ξερόλακα και Βιολογικού Καθαρισμού, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 153/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (εισηγητής: Π. Μελάς  – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

40- Ψήφιση πίστωσης ποσού 52,20 € για επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων στον κ. Παπανδρέου Βασίλειο, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 156/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

41- Ψήφιση πίστωσης ποσού 49,60 € για επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων στον κ. Κατσίκη Ιωάννη του Γεωργίου, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 154/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

42- Ψήφιση πίστωσης ποσού 220,71 € ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος για διοικητικό πρόστιμο Κ.Ο.Κ. (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

43- Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπόλογου Δημοτικού υπαλλήλου για πληρωμή τελών ταξινόμησης και Κ.Τ.Ε.Ο. οχημάτων του Δήμου Πατρέων (Αντίοχος) (εισηγητής: Χ. Κορδάς  – Αντ/ρχος, Π. Λέμης – Αρμ. Δ/ντής)

44- Έγκριση Κανονισμού Παραχώρησης της Χρήσης και Λειτουργίας του Δημοτικού Κτιρίου «ΑΓΟΡΑ ΑΡΓΥΡΗ» (εισηγητής: Π. Στάμος  – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

45- Έγκριση πρακτικού και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια απορριμματοδεκτών για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού για σύγχρονη και υγιεινή προσωρινή αποθήκευση απορριμμάτων, συνολικού προυπολογισμού 74.276,00 € με ΦΠΑ (εισηγητής: Χ. Κορδάς  – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

46- Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: «Προμήθεια Φωτεινών Σηματοδοτών, υλικών κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης που απαιτούνται για την αντιδρόμηση των οδών Κορίνθου, Κανακάρη-Ναυαρίνου, Εγκατάσταση και Λειτουργία (εισηγητής: Χ. Κορδάς  – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)

47- Ψήφιση πίστωσης ποσού 74.400,00 € για Μετατροπή Οχημάτων για άλλης χρήσης, Επισκευή-Ανακαίνιση Μηχανολογικού Εξοπλισμού (εισηγητής: Χ. Κορδάς  – Αντ/ρχος, Π. Λέμης Πετρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)