Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων μέσω τηλεδιάσκεψης

18.09.2020 / 11:47
download-3

H ανακοίνωση αναφέρει:

Συνεδριάζει, μέσω Τηλεδιάσκεψης, η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την αριθ. 163/29-5-
2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. στις 22 α Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 το πρωί.

1) 5 η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020 – 3 η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2020
(εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δντής)
2) Έγκριση της υπ’ αριθ. 144/2020 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας που αφορά
στην Ε΄ Αναμόρφωση προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 (εισηγητής: Π. Βάης –
Πρόεδρος του Δ.Σ. της Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)
3) Άσκηση ή μη έφεσης κατά της αριθ. 421/2020 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Πατρών» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Π. Σφαέλου – Νομική Σύμβουλος)
4) Έγκριση ασκηθείσας αίτησης εκούσιας δικαιοδοσίας για ακίνητο που βρίσκεται στη θέση
«Πόρτες» της περιοχής «Κρύα Ιτεών – Ζαρουχλέικα» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Κ.
Παπαδοπούλου – Νομική Σύμβουλος)
5) Έγκριση μη άσκησης εφέσεως κατά της υπ’ αριθ. 474/2020 αποφάσεως του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Πατρών, επί αγωγής των Αθανασίου, Παναγιώτη και Ευαγγέλου Μπαρούνη του
Φωτίου και Ελένης συζύγου Δημητρίου Ντρενογιάννη το γένος Φωτίου Μπαρούνη (εισηγητής:
Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Κ. Παπαδοπούλου – Νομική Σύμβουλος)
6) Έγκριση του (2 ου ) πρακτικού της Eπιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (Β ΄Φαση)-Ελέγχου
δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου του έργου «Κατασκευή-Επισκευή και
συντήρηση Αθλητικών εγκαταστάσεων», (ΕΣΗΔΗΣ 88844) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε.
Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)

1) Έγκριση του από 31/08/2020 Πρακτικού του αρμοδίου Γνωμοδοτικού Οργάνου της Δ/νσης
Έργων Υποδομής και κατακύρωση του Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την υπηρεσία «Εργασίες
αποκατάστασης βατότητας οδών λόγω Φυσικών Καταστροφών για πρόσβαση Πυροσβεστικών
Οχημάτων προς πρόληψη-αντιμετώπιση πυρκαγιών», με συνολικό προσφερόμενο ποσό
28.151,72 € (συμπ/νου ΦΠΑ) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος, Χ.
Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)

2

2) Έγκριση του πρακτικού του Γνωμοδοτικού οργάνου (Επιτροπή Διαγωνισμού) της απευθείας
ανάθεσης και κατακύρωση του Τμήματος Γ των «Υπηρεσιών καλλιτεχνικών εκδηλώσεων για
τις εκδηλώσεις του Καλοκαιρινού Φεστιβάλ Καρναβαλιού και του Φεστιβάλ Θεάτρου στο
πλαίσιο των παραδοτέων 4.1.2 και 4.1.3 του έργου με ακρωνύμιο SPARC, Ελλάδα-Ιταλία 2014-
2020», προϋπολογισμού δαπάνης 4.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για το εν λόγω τμήμα,
σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 26/2020 Μελέτη (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π.
Παπαευθυμίου – Αρμ. Δ/ντής)
3) 1) Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, 2) Έγκριση πρακτικού γνωμοδοτικού οργάνου, 3)
Ανάθεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών «Συντήρηση, τεχνική υποστήριξη λογισμικού
Οικονομικής Διαχείρισης σε Υποδομή G CLOUD για Αρχειακή Χρήση» CPV: 72267100-0, με
συνολικό ποσό ανάθεσης 2.480,00 € (συμπερ. ΦΠΑ 24%), με τη διαδικασία της
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (σύμβαση κατ’ αποκλειστικότητα), σύμφωνα
με το άρθρο 32 παρ.2 περιπτ. β) υποπερ. ββ) του Ν.4412/2016 (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος –
Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
4) 1) Έγκριση του από 10-09-2020 πρακτικού του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου, 2) Ανάθεση
της υπηρεσίας «Συντήρηση τοπογραφικού οργάνου» CPV: 38295000-9 CPV: 50800000-3, στην
εταιρεία METRICA A.E., για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης, με συνολικό ποσό ανάθεσης 902,84 €, με ΦΠΑ, με τη διαδικασία της
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (σύμβαση κατ’ αποκλειστικότητα), σύμφωνα
με το άρθρο 32 παρ.2β του Ν.4412/2016 (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου, Χ.
Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
5) 1) Έγκριση των πρακτικών της αρμόδιας επιτροπής, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση και
αξιολόγηση δικαιολογητικών, συμμετοχής, τεχνικών προσφορών και αποσφράγισης
οικονομικών προσφορών, του ηλεκτρονικού διεθνή ανοικτού διαγωνισμού, για την «Προμήθεια
υγρών καυσίμων, πετρελαίου θέρμανσης και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Πατρέων»
συνολικού προϋπολογισμού 1.290.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), 2) Ανάδειξη
προσωρινών αναδόχων (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Λέμης-Πετρόπουλος, Χ.
Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
6) Έγκριση πρακτικών του Γνωμοδοτικού Οργάνου (Επιτροπής Διαγωνισμού) της Δ/νσης
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την
«Μίσθωση χημικών τουαλετών» (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος, Χ.
Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντης).
7) Εξέταση και έγκριση του από 14/09/2020 Β΄ πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών
και ανάδειξης του προσωρινού μειοδότη, του Γνωμοδοτικού οργάνου (Επιτροπή Διαγωνισμού)
του Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία της υπηρεσίας «Έξυπνες
εφαρμογές ΤΠΕ για την προώθηση του θεματικού τουρισμού ΒΑΑ Δήμου Πατρέων»,
προϋπολογισμού δαπάνης 200.000,00 €, συμ/νου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 28/2018
Μελέτη της Δ/νσης Προγραμματισμού Οργάνωσης & Πληροφορικής (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος
– Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου – Αρμ. Δ/ντής)

8) Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου (υποέργο 1): «Ολοκληρωμένη Αστική Ανάπτυξη
Ιστορικού Κέντρου Πάτρας – Διαδρομή 2 (Κάτω Πόλη) και Διαδρομή 3 (Δίκτυο
ποδηλατόδρομων)» του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ.
Δ/ντρια)

3

9) Κατάρτιση όρων διακήρυξης μίσθωσης ακινήτου, για την ίδρυση και λειτουργία Δημοτικού
Κτηνιατρείου (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
10) Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός, κατάρτιση και σύνταξη των όρων του
Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια ζωοτροφών για την σίτιση αδέσποτων ζώων
συντροφιάς» CPV: 15713000-9 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Β. Τσιγάρας, Χ. Θεοδωρόπουλος
– Αρμ. Δ/ντές)
7) Συμβιβαστική επίλυση διαφοράς για αγωγή κ. Ιορδάνη Μασμανίδη “εξόφληση έργου-
ολοκλήρωση έργων φωταγώγησης Δ.Δ. Ρίου με βάση το υπ’ αριθ. 7/24-12-2015 τιμολόγιο”
 (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
11) Συγκρότηση γνωμοδοτικού οργάνου διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημόσιας σύμβασης
(επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης) για την προμήθεια του Υποέργου 3 «Αισθητική
αναβάθμιση δημόσιων υποδομών, εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης και βιώσιμης
αστικής κινητικότητας» της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Πάτρας» με MIS 5035545 στο
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία 2014-2020» (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου – Αρμ. Δ/ντής)
12) Έγκριση του 1 ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.)
και του 2 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Έργα Ολοκλήρωσης
πλατείας επί της οδού Κοζάνης στα Άνω Συχαινά» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε.
Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
13) Έγκριση της απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες που
αφορούν έξοδα για εκτυπώσεις δικαστικών αποφάσεων, πρακτικών κ.λ.π. εντός του χώρου
του Δικαστικού Μεγάρου (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου – Αρμ. Δ/ντρια)
14) Διαγραφή οφειλής (Αθανασοπούλου Ιωάννα) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου –
Αρμ. Δ/ντρια)
15) Διαγραφή οφειλής (Αλεξανδροπούλου Σταυρούλα) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ.
Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
16) Διαγραφή οφειλής (Αλεξόπουλος Νικόλαος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου –
Αρμ. Δ/ντρια)
17) Διαγραφή οφειλής (Αποστολόπουλος Γεώργιος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου
– Αρμ. Δ/ντρια)
18) Διαγραφή οφειλής (Βασιλόπουλος Βασίλειος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου –
Αρμ. Δ/ντρια)
19) Διαγραφή οφειλής (Γιαννίκου Ελένη) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ.
Δ/ντρια)
20) Διαγραφή οφειλής (Γρηγοροπούλου Αθανασία) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου –
Αρμ. Δ/ντρια)
21) Διαγραφή οφειλής (Γυφτοπούλου Λουκία) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ.
Δ/ντρια)
22) Διαγραφή οφειλής (Δελέγκος-Ζερβάκης Νικήτας) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ.
Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

4

23) Διαγραφή οφειλής (Λιακοπούλου Χαρίκλεια) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου –
Αρμ. Δ/ντρια)
24) Διαγραφή οφειλής (Μαυροειδή Αγγελική) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ.
Δ/ντρια)
25) Διαγραφή οφειλής (Μείλιχος ΑΕ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
26) Διαγραφή οφειλής (Μέξας Νικόλαος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ.
Δ/ντρια)
27) Διαγραφή οφειλής (Ντάβλα Νικολίτσα) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ.
Δ/ντρια)
28) Διαγραφή οφειλής (Πανουτσόπουλος Δημήτριος – 43,35 €) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ.
Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
29) Διαγραφή οφειλής (Πανουτσόπουλος Δημήτριος – 130,60 €) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος,
Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
30) Διαγραφή οφειλής (Σαββανής Γεώργιος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ.
Δ/ντρια)
31) Διαγραφή οφειλής (Σακελλαρίου Μαρία, Ηλιόπουλος Βασίλειος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας –
Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).
32) Διαγραφή οφειλής (Σανδραβέλη Γεωργία) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ.
Δ/ντρια)
33) Διαγραφή οφειλής (Σωτηροπούλου Παναγιώτα) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου
– Αρμ. Δ/ντρια)
34) Διαγραφή οφειλής (Φωτοπούλου Βασιλική) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου –
Αρμ. Δ/ντρια)
35) Διαγραφή οφειλής (Χαντζής Κωνσταντίνος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου –
Αρμ. Δ/ντρια).

Ο Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΛΕΣΣΑΣ

Ακολουθήστε το dete.gr στο Google News

Ακολουθήστε μας στο Google News απο τον υπολογιστή αλλά και από την εφαρμογή Google News του κινητού σας.

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

πρωτοσέλιδα