Στην Πάτρα σήμερα ο Μητροπολίτης Κορέας | dete

Στην Πάτρα σήμερα ο Μητροπολίτης Κορέας

Σήμερα Τε­τάρ­τη 17 Ι­ου­νί­ου με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Χρυσοστόμου θα έρ­θει στην Πά­τρα ο Σε­βα­σμι­ώ­τα­τος Μη­τρο­πο­λί­της Κο­ρέ­ας και Υ­πέρ­τι­μος Έ­ξαρ­χος Ι­α­πω­νί­ας κ. Αμ­βρό­σι­ος.

Στις 7.30 θα μι­λή­σει στην νέα αί­θου­σα εκ­δη­λώ­σε­ων-ο­μι­λι­ών του Συλ­λό­γου Ορ­θο­δό­ξου  Ι­ε­ρα­πο­στο­λής «Ο ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΣ», Μι­α­ού­λη 68, με θέ­μα: «Η Ορ­θό­δο­ξη Μαρ­τυ­ρία μπρο­στά στις νέ­ες προ­κλή­σεις».

Προ­η­γου­μέ­νως θα τε­λε­στεί Α­γι­α­σμός για την έ­ναρ­ξη λει­τουρ­γί­ας της νέ­ας Αί­θου­σας Εκ­δη­λώ­σε­ων, που βρί­σκε­ται πα­ρα­πλεύ­ρως του νε­ο­α­νε­γει­ρό­με­νου να­ού του Συλ­λό­γου.

Με­τά την ο­μι­λία θα προ­βλη­θεί DVD για την δρά­ση και την ζωή της Ορ­θό­δο­ξης Εκ­κλη­σί­ας στην «Χώ­ρα της Πρω­ϊ­νής Γα­λή­νης».

Την εκ­δή­λω­ση θα ε­πι­σφρα­γί­σει o Σε­βα­σμι­ώ­τα­τος Μη­τρο­πο­λί­της μας κ. Χρυ­σό­στο­μος και θα την πλαι­σι­ώ­σει βυ­ζαν­τι­νός χο­ρός υ­πό την δι­εύ­θυν­ση του Πρω­το­ψάλ­τη κ.Α­ρι­στεί­δη Μπου­χά­γι­ερ.