Πύργος: Πρόσληψη 7 πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής

14.10.2020 / 9:31
women-1179435_1920

Ο Πρόεδρος, έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 205 του ν. 3584/2007 σε συνδυασμό με τις όμοιες του άρθρου 2 του ν.
  3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (Α’ 143).
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 2725/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Α’ 121).
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4151/29.04.2013 «Ρυθμίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση
  συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’
  103).
 4. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α’ 145).
 5. Τις διατάξεις του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», ως ισχύει (Α’ 7).
 6. Του π.δ. 80/2019 «Διορισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος της
  «Νέας Δημοκρατίας» (Ν.Δ.), ως Πρωθυπουργού» (Α’ 118).
 7. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
  Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121)
 8. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών», όπως ισχύει (Α’ 180).
 9. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
  αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
 10. Τις διατάξεις του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών /
  Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
 11. Την υπ’ αρ. 58591/09-08-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση
  καθηκόντων σε θέση μετακλητής Γενικής Γραμματέως Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα
  Υπουργείου Εσωτερικών (ΥΟΔΔ 593).
 12. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291 απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού
  Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού,
  Ελευθέριο Αυγενάκη» (Β’ 3099).
 13. Την υπό στοιχεία Υ44/05-08-2020 (B’ 3299) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
  στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη».
 14. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ 69097/2670/170 υπουργική απόφαση «Έγκριση
  Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους» (Β’ 461).
 15. Τις ανάγκες των Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού σε προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
  χρόνου για την κάλυψη των υπηρεσιών «Άθληση για Όλους» των πολιτών, όπως αυτές προέκυψαν
  συνέπεια της αξιολόγησης της περιόδου 2020-21, σύμφωνα με το άρθρο 4.3 του ανωτέρω Ο.Π.
 16. Την «Έγκριση Κατανομής Θέσεων για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (ΠΦΑ) με σκοπό τη
  στελέχωση των ΟΤΑ Α’ ΚΑΙ Β’ Βαθμού και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών που υλοποιούν Προγράμματα
  Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) έτους 2020-21» Α.Π. ΥΠΠΟΑ /ΓΔΟΑ /ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ /459462/14576/1116
  (ΦΕΚ 3615/31-08-2020 τεύχος β’) του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού της Γενικής Γραμματείας
  Αθλητισμού.
 17. Τα σχέδια υλοποίησης των ΟΤΑ Α’ βαθμού και Ν.Π.Δ.Δ και Ν.Π.Ι.Δ αυτών.
 18. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ ΥΓ/ ΓΔΟΥ/ ΔΟΥΤΑ/ ΤΚΕΤΠΠΔΕΕΜ/380864/ 29357/23589/3894/2374/20-07-
  2020, εισήγηση ΓΔΟΥ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
 19. Την υπ.αριθμ. 23/2020 απόφαση Διοικητικού συμβουλίου περί υλοποίησης προγραμμάτων ‘Αθλησης για
  Όλους.
 20. Την υπ.αριθμ. 31/2020 απόφαση Διοικητικού συμβουλίου περί πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής
  Αγωγής.
 21. Την υπ.αριθμ. 53/2020 απόφαση Διοικητικού συμβουλίου περί δημοσίευσης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
  πλήρωσης θέσεων.
 22. Την υπ.αριθμ. 53/2020 απόφαση Διοικητικού συμβουλίου περί ορισμού επιτροπής εξέτασης αιτήσεων.
 23. Tην υπ.αριθμ. πρωτ. 453/12-10-2020 βεβαίωση επάρκειας προϋπολογισμού κόστους μισθοδοσίας.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7)
Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α), για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης των
προγραμμάτων
«Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) 2020-2021» με την συνεργασία της Γενικής Γραμματείας
Αθλητισμού, με ωριαία αποζημίωση, διάρκειας έως 8 μήνες και όχι πέραν της 31/07/2021.
Συγκεκριμένα:
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΘΕΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΤΟΜΑ ΧΡΟΝΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

01
ΠΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ –
ΑΜΕΑ (Ειδική Φυσική
Αγωγή
-Προσαρμοσμένη
Κινητική Αγωγή)

1
Έως 8 μήνες
και όχι πέραν
της
31/7/2021

Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο του Τμήματος Επιστήμης
Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού της ημεδαπής ή
αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της
αλλοδαπής με ειδικότητα ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ –
ΑΜΕΑ

02 ΠΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ –
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

2
Έως 8 μήνες
και όχι πέραν
της
31/7/2021

Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο του Τμήματος Επιστήμης
Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού της ημεδαπής ή
αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της
αλλοδαπής με ειδικότητα ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

03 ΠΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ –

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ-
ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

2
Έως 8 μήνες
και όχι πέραν
της
31/7/2021

Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο του Τμήματος Επιστήμης
Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού της ημεδαπής ή
αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της

αλλοδαπής με ειδικότητα ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ-
ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

04

ΠΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ –
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 1

Έως 8 μήνες
και όχι πέραν
της
31/7/2021

Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο του Τμήματος Επιστήμης
Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού της ημεδαπής ή
αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της
αλλοδαπής με ειδικότητα ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

05

ΠΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ –
ΡΥΘΜΙΚΗ-ΧΟΡΟΣ
1
Έως 8 μήνες
και όχι πέραν
της
31/7/2020

Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο του Τμήματος Επιστήμης
Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού της ημεδαπής ή
αναγνωρισμένης ανωτάτης σχολής της
αλλοδαπής με ειδικότητα ΡΥΘΜΙΚΗ-ΧΟΡΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ 7
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι Π.Φ.Α. που επιθυμούν να απασχοληθούν στα Π.Α.γ.Ο. υποβάλλουν Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση όπου και θα δηλώνουν σε ποια προγράμματα επιθυμούν να εργαστούν κατά

σειρά προτεραιότητας.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράμματα της ΓΓΑ, στην
  επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή
  ειδικότητας κ.λπ
 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο
  βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή.
 3. Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού
  διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.
 4. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
 5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 6. Βεβαίωση περί μονίμου κατοικίας, εφόσον είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Πύργου.
 7. Βεβαίωση, πρόσφατη, του ΟΑΕΔ περί ανεργίας.
 8. Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία αποκλειστικά σε προγράμματα Π.Α.γ.Ο της
  Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού σε οποιοδήποτε ΟΤΑ ή ΝΠΔΔ αυτών, αναλυτικά (έτος,
  μήνες, ώρες απασχόλησης μηνιαίως) όπως: Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του
  κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών
  ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις
  παροχής υπηρεσιών, κ.λπ.) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση
  Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό
  σημείωμα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής.
 9. Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής
  οικογένειας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ- ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
  Βασικό κριτήριο κατάταξης των υποψηφίων είναι η ανεργία. Η ανεργία αποδεικνύεται με
  σχετική βεβαίωση από το αρμόδιο γραφείο του ΟΑΕΔ.
  Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ικανός αριθμός υποψηφίων που να πληροί την παραπάνω
  προϋπόθεση (ανεργία), προκειμένου να εξασφαλιστεί η υλοποίηση των Π.Α.γ.Ο., ο φορέας
  δύναται να προσλάβει Π.Φ.Α οι οποίοι δεν είναι άνεργοι.
  Η πρόσληψη αυτών γίνεται με βάση την κατάταξη τους σε πίνακα σύμφωνα με τη μοριοδότηση
  που περιγράφεται παρακάτω. Ως εκ τούτου, συντάσσονται πίνακες υποψηφίων μη λαμβάνοντας
  υπόψη τον περιορισμό της ανεργίας.
  Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων που έχουν το ανωτέρω κριτήριο καθορίζεται με βάση τα
  ακόλουθα κριτήρια:
  ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
  ● Βασικό Πτυχίο: Οι μονάδες του βαθμού του τίτλου σπουδών με δύο δεκαδικά ψηφία
  πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό 0,1.
  Εάν το πτυχίο αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, απαιτείται αντίγραφο της πράξεως του ΔΙΚΑΤΣΑ ή
  του πιστοποιητικού αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ, για τη βαθμολογική αντιστοιχία.
  Κύρια κατηγορία ειδίκευσης 1 μονάδα.
  Δευτερεύουσα κατηγορία ειδίκευσης 0,5 μονάδες.
  Στην περίπτωση που απαιτείται εξειδίκευση σε κατηγορία που δεν προβλέπεται στο πρόγραμμα
  σπουδών της- αντίστοιχης σχολής των Α.Ε.Ι., λαμβάνονται υπόψη βεβαιώσεις σπουδών ή
  εκπαιδευτικών σεμιναρίων ή επιμορφώσεων στο συγκεκριμένο αντικείμενο της ανακοίνωσης.
  ● Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
  Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (Master): 1 μονάδα.
  ● Διδακτορικό: 2 μονάδες.
  Επισήμανση: γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις δύο κατηγορίες
  μεταπτυχιακών τίτλων (εφόσον κατατεθούν και οι δύο) και ενός μόνο από την ίδια κατηγορία
  αυτών.
  Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση τους.
  ΕΜΠΕΙΡΙΑ
  Ο υποψήφιος λαμβάνει μονάδες από την εμπειρία στα Προγράμματα Άθλησης για Όλους που
  αποκτήθηκε στη χρονική περίοδο των τελευταίων ενενήντα έξι (96) μηνών από την ημερομηνία
  δημοσίευσης της προκήρυξης από την πρόσφατη προς την παλαιότερη των
  1-24 0,8 Πολλαπλασιαζόμενο με τους μήνες απασχόλησης που αναφέρονται στη σχετική
  σύμβαση εργασίας (και όσοι πραγματοποιήθηκαν) του Π.Φ.Α για το συγκεκριμένο διάστημα.
  25 – 48 0,6 Πολλαπλασιαζόμενο με τους μήνες απασχόλησης που αναφέρονται στη σχετική
  σύμβαση εργασίας (και όσοι πραγματοποιήθηκαν) του Π.Φ.Α για το συγκεκριμένο διάστημα.

49-72 0,5 Πολλαπλασιαζόμενο με τους μήνες απασχόλησης που αναφέρονται στη σχετική
σύμβαση εργασίας (και όσοι πραγματοποιήθηκαν) του Π.Φ.Α για το συγκεκριμένο διάστημα
73-96 0,2 Πολλαπλασιαζόμενο με τους μήνες απασχόλησης που αναφέρονται στη σχετική
σύμβαση εργασίας (και όσοι πραγματοποιήθηκαν) του Π.Φ.Α για το συγκεκριμένο διάστημα
ΛΟΙΠΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Πολυτεκνία
Ο πολύτεκνος υποψήφιος (ανήλικων τέκνων) βαθμολογείται με 2 μονάδες.
Ανήλικα τέκνα
Ο υποψήφιος βαθμολογείται 0,3 μονάδες για καθένα από τα δύο (2) πρώτα ανήλικα τέκνα του και
0,5 μονάδες για το τρίτο ανήλικο τέκνο.
Γονέας μονογονεϊκής οικογένειας (άρθρο 29 παρ. 6 Ν.3838/2010).
Ο γονέας μονογονεϊκής οικογένειας βαθμολογείται με 0,5 μονάδες για κάθε ένα (1) τέκνο του.
Βαθμολογείται ο υποψήφιος που αποδεδειγμένα έχει την γονική μέριμνα.
Επισήμανση: Γίνεται χρήση της προσφορότερης –βαθμολογικά-από τις παραπάνω ιδιότητες.
Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση
ΛΟΙΠΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Στην περίπτωση που για την προκηρυχθείσα θέση απαιτείται ειδικότητα και υπάρχουν υποψήφιοι
ΠΦΑ που πληρούν την προϋπόθεση με κύρια ή δευτερεύουσα ειδικότητα, άδεια /αναγγελία άσκησης
επαγγέλματος τότε αυτή βαθμολογείται ως εξής:
Κύρια κατηγορία ειδίκευσης:1,5 μονάδα
Δευτερεύουσα κατηγορία ειδίκευσης:1 μονάδα
Άδεια/αναγγελία άσκησης επαγγέλματος προπονητή :0,5 μονάδα
Συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια που διοργανώνονται από τη Γ.Γ.Α :0,5 μονάδα ανά σεμινάριο
και μέχρι δύο σεμινάρια στη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας.
Τα Γενικά Δομημένα Προγράμματα αφορούν όλες τις ειδικότητες των Π.Φ.Α κατά τα λοιπά.
Επισήμανση: Γίνεται χρήση των προσφορότερων -βαθμολογικά- από τα παραπάνω προσόντα.
Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση των παραπάνω κριτηρίων
Στην περίπτωση που απαιτείται από την ανακοίνωση περαιτέρω εξειδίκευση σε αντικείμενα ή
κατηγορίες των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους ,δύναται να λαμβάνεται υπόψη το πρόγραμμα
σπουδών της αντίστοιχης σχολής των Α.Ε.Ι ,μέσω της προσκομιζόμενης αναλυτικής βαθμολογίας
του υποψηφίου.
Σημείωση: Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψη πρόσθετα προσόντα, όπως ο χρόνος κτήσης
πτυχίου, η εντοπιότητα, η αξιολόγηση του υποψηφίου από το φορέα (σε περίπτωση που έχει προϋπηρεσία
στον οικείο φορέα και στο συγκεκριμένο πρόγραμμα).Μετά την ανακοίνωση των τελικών πινάκων από το
φορέα οι επιτυχόντες Π.Φ.Α υποχρεούνται να παρουσιαστούν στο κατάστημα του φορέα εντός 5
εργάσιμων ημερών για ανάληψη υπηρεσίας .Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής ο φορέας δύναται να
καλέσει τον επόμενο στη σειρά κατάταξης επιτυχόντα.
ΕΠΙΛΟΓΗ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ- ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με οριζόμενα στην ΥΠΠΟΑ /ΓΔΟΑ /ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/69097/2670/170
ΦΕΚ 461/Β/14-2-2020 απόφαση του υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, με θέμα «Έγκριση Οργανωτικού
Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους».
Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελής
Επιχείρησης του Δήμου Πύργου.
Κατά των ανωτέρω αποτελεσμάτων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις, στα γραφεία της
Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών,
από την επομένη μέρα της ανάρτησης των αποτελεσμάτων.
ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Ο χώρος και ο χρόνος απασχόλησης (ώρες απασχόλησης ημερησίως) των προσληφθέντων θα καθορισθεί ανάλογα
με τις υπηρεσιακές ανάγκες όπως αυτές θα διαμορφωθούν τελικά και θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά, σύμφωνα
με τις διατάξεις της κείμενης εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Όσοι τελικά επιλεγούν να εργαστούν στα προγράμματα Π.Α.γ.Ο θα υπογράψουν σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) διάρκειας μέχρι οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, στην οποία
θα καθορισθεί η ωριαία αποζημίωση, βάσει της κείμενης νομοθεσίας.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του
Δήμου Πύργου Δ/νση ΛΑΤΣΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ, Πύργος ή ν’ αποστείλουν
ταχυδρομικώς την αίτησή τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην παραπάνω διεύθυνση σε αποκλειστική
προθεσμία δέκα(10) εργάσιμων ημερών από 19-10-2020 έως 02-11-2020 και ώρες από 08:00 έως 14:00.
Περίληψη της παρούσας δημοσιεύεται σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του Νομού
Ηλείας ,καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων των γραφείων της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου
Πύργου.

Ακολουθήστε το dete.gr στο Google News

Ακολουθήστε μας στο Google News απο τον υπολογιστή αλλά και από την εφαρμογή Google News του κινητού σας.

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

trending

πρωτοσέλιδα