Πρυτανικές εκλογές Πανεπιστημίου Πατρών: 21 Ιουλίου η ψηφοφορία | dete

Πρυτανικές εκλογές Πανεπιστημίου Πατρών: 21 Ιουλίου η ψηφοφορία

 

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών προκηρύσσονται εκλογές για την ανάδειξη Πρύτανη και αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου και η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας την Τρίτη 21 Ιουλίου 2020, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής απόφασης.

Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας την Τρίτη 21 Ιουλίου 2020, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της ως άνω 5) σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Αν κανείς από τους υποψήφιους συνδυασμούς δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία ή σε περίπτωση ισοψηφίας, η εκλογική διαδικασία θα επαναληφθεί, ομοίως μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, την επομένη εργάσιμη ημέρα Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020, μεταξύ των υποψήφιων συνδυασμών που καταλαμβάνουν την πρώτη και τη δεύτερη θέση ή μεταξύ των ισοψηφησάντων συνδυασμών στην πρώτη θέση.

Επί νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας, επαναλαμβάνεται αυτή, ομοίως μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, την επομένη εργάσιμη ημέρα, Πέμπτη 23 Ιουλίου 2020, οπότε εκλέγεται ο υποψήφιος (συνδυασμός) που συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων.

Σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση ενώπιον της, κατά τα παρακάτω αναφερόμενα, Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής. Αν υπάρχει ένας μόνο υποψήφιος συνδυασμός, αυτός εκλέγεται αν συγκεντρώσει τουλάχιστον το (1/3) των έγκυρων ψήφων.