ΠΑΤΡΑ: Τα θέματα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου | dete

ΠΑΤΡΑ: Τα θέματα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Στις 16 Μαΐου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.30 , στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο με τα παρακάτω θέματα:

 

1. Νέα κινητοποίηση ενάντια στην Ανεργία, με κεντρικό αίτημα «Δουλειά για όλους - Δουλειά με δικαιώματα» (εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
2. Αντιπυρική περίοδος - Λήψη μέτρων για αντιμετώπιση των δασικών - αγροτικών πυρκαγιών (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος)
3. Αποδοχή και έγκριση απόδοσης Β΄ Κατανομής 2018 χρηματικού ποσού 546.509 €, στους νόμιμους εκπροσώπους των Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δ. Πατρέων, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος- Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου- Αρμ. Δ/ντής).
4. Έγκριση πρωτοκόλλου, για την αποζημίωση προβλεπομένου κοινοχρήστου χώρου (δρόμος), ιδιοκτησίας του κ. Παναγιώτη Ρήγα, μέσω συμψηφισμού και σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 2/05 πράξη Εφαρμογής στην περιοχή ²Ζαβλάνι² του Δήμου Πατρέων (σχετική απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).
5. Οριοθέτηση θέσης στάθμευσης, σε υπηρεσιακό όχημα του Κοινωνικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης «ΦΑΡΟΣ» (σχετική απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).
6. Οριοθέτηση θέσης στάθμευσης οχημάτων εκτάκτου ανάγκης, επί της οδού Ηπείρου, έμπροσθεν γηπέδου της Ε.Α.Π. (σχετική απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).
7. Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις, επί των οδών Βύρωνος και Γ. Ολυμπίου, λόγω υλοποίησης του έργου «Κατασκευή 3ου Γυμνασίου Πατρών» της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικού Έργου - Η/Μ (σχετική απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).
8. Κατάργηση της ισχύουσας απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης οχημάτων, τμήματος της οδού Θράκης (σχετική απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).
9. Έγκριση Β΄ Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Πατρέων, οικον. έτους 2018- Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος (σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
10. α) Παραχώρηση χρήσης, με τη μορφή σύμβασης χρησιδανείου, των ακινήτων μετά του περιβάλλοντος χώρου του Σιδηροδρομικού Σταθμού Βραχνεϊκων, στο ΝΠΔΔ του Δήμου Πατρέων με την επωνυμία «Δημοτική Βιβλιοθήκη- Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων», για τη δημιουργία παραρτήματος Εικαστικού Εργαστηρίου και β) Εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης χρησιδανείου. (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
11. Έγκριση Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΥΠ.ΠΟ.Α, Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος, Δήμου Πατρέων και ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας (εισηγητής: Α. Τερζής - Πρόεδρος Δ.Σ.).
12. Έγκριση της αριθ. 34/2017 Μελέτης του έργου «Ανακατασκευή οδών και τεχνικών έργων στον Κεντρικό τομέα του Δήμου Πατρέων (2017)», προϋπολογισμού 1.000.000,00€ (με ΦΠΑ) (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).
13. Έγκριση Αποδοχής Ένταξης του Έργου με τίτλο «Creativity Hubs for Sustainable DeveloPment through the VAloRization of Cultural Heritage Assets» με ακρωνύμιο «SPARC» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Interreg V/A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου- Αρμ. Δ/ντής).
14. Έγκριση αποδοχής ένταξης του έργου «Shaping Fair Cities: integrating Agenda 2030 within local policies in times of great migration and refugees flows. A campaign and advocacy project led and implemented by LAs», του Ευρωπαϊκού προγράμματος «EuropeAid/151103/DH/ACT/Multi-4/LOT-4» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου- Αρμ. Δ/ντής).
15. Λήψη απόφασης, περί κατάθεσης πάγιας προκαταβολής Δημοτικών/Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Πατρέων και ορισμός υπεύθυνου κίνησης λογαριασμού (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
16. Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως Πατρών, σε προβλεπόμενο κοινωφελή χώρο (χώρος εκκλησίας), Ο.Τ./Κ.Φ. 1159Θ και σε προβλεπόμενους κοινόχρηστους χώρους (οδοί), ανωνύμου πεζόδρομου, μεταξύ των Ο.Τ. 1159Δ και 1159Θ και του πεζόδρομου Δημητρίου Πατρινού, της περιοχής «Αναθεώρησης Ζαρουχλεΐκων» του Σ.Π.Π., λόγω άρσης απαλλοτρίωσης, ακινήτου ιδιοκτησίας κ.κ. Κανταρέλη Δημήτριου και Κανταρέλη Αμαλίας, σε συμμόρφωση με την αριθ. Α1113/2015 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών (σχετική απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).
17. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας «Ανανέωση συνδρομής των συμβολαίων υποστήριξης, για το λογισμικό «ACE ERP eCM Μελέτη/Κοστολόγηση», «ACE ERP eCM Κατασκευή» & ACE ERP eCM ΣΑΥ - ΦΑΥ» (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια).
18. Έγκριση του από 22-3-2018 πρακτικού επιτροπής, που αφορά στην καταστροφή του μη επισκευάσιμου μηχανογραφικού εξοπλισμού της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
19. Έγκριση του από 19/4/2018 πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής υπηρεσίας της επιτροπής του άρθρου 221 παρ. 11δ΄του 4412/2016 της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου, για τη μίσθωση ειδικού μηχανήματος Μ.Ε. (χορτοκοπτικό), για καθαρισμό οδών και κοινοχρήστων χώρων των πρώην Δ.Δ. Δήμου Πατρέων και Δ.Ε.Ρίου -CPV 77312000-0 (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
20. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής γενικής υπηρεσίας (ασφάλιση οχημάτων- μηχανημάτων -ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΕΓΑ) (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Π. Λέμης- Πετρόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντές).
21. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής γενικής υπηρεσίας (συντήρηση πληροφοριακών συστημάτων-ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντές).
22. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών συντήρησης και αναβάθμισης του τεχνικού λογισμικού, της Δ/νσης Αρχ/κού Έργου- Η/Μ, για το έτος 2018 (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια).
23. Έγκριση πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης, για την υπηρεσία Σχεδιασμού και Οργάνωσης Εκδηλώσεων, Ημερίδων, συνεδρίων, τελετών, δεξιώσεων και λοιπών διοργανώσεων του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
24. Έγκριση πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης, για την υπηρεσία βιντεοσκόπηση έργων & εκδηλώσεων του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
25. Έγκριση πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης, για την υπηρεσία που αφορά στην κάλυψη σε μορφή ψηφιακής εικόνας των δραστηριοτήτων (καμπάνια) του Δημάρχου Πατρέων (εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
26. Έγκριση πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης, για την υπηρεσία που αφορά στην καθημερινή σύνταξη ενημερωτικού δελτίου & λοιπών εντύπων (εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
27. Τροποποίηση της υπ' αριθμ 413/12-6-2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και αντικατάσταση εκπροσώπων της Α΄ ΕΛΜΕ Αχαΐας στην Σχολική Επιτροπή Σχολείων Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος - Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου - Αρμ. Δ/ντρια).
28. Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης - παραλαβής προμηθειών και παραλαβής υπηρεσιών της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Μηχανολογικού Εξοπλισμού του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
29. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του φυσικού εδάφους του έργου με τίτλο «Ανακατασκευή ασφαλτοτάπητα στα Δημοτικά Κοιμητήρια του Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).
30. Αναγνώριση δικαιώματος ταφής (συγκυριότητα) της κας Δρακονταειδή Άννας του Κωνσταντίνου, στον οικογενειακό τάφο του πεθερού της (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).
31. Έγκριση πρακτικών Συμβιβαστικής Επιτροπής (εισηγητής: Π. Μελάς - Πρόεδρος).

 

Η Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Κατερίνα Γεροπαναγιώτη - Θεοδωρακοπούλου