ΠΑΤΡΑ: Τα θέματα που θα συζητηθούν στην επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής! | dete

ΠΑΤΡΑ: Τα θέματα που θα συζητηθούν στην επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής!

Στην Αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής (στο κτίριο Λαδόπουλου) την 28η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 συνεδριάζει η Επιτροπή, με τα παρακάτω θέματα:

 1. Εξέταση ένστασης της Ε.Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΜ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ, αναδόχου του έργου: «Κατασκευή 16ου ολοήμερου Δημοτικού σχολείου Πατρών», κατά της επιστροφής τιμολογίου και 1ου λογαριασμού τόκων υπερημερίας του έργου, κατόπιν του με αριθ. 141395/20-11-2017 εγγράφου της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ, σύμφωνα με το οποίο αρνείται την πληρωμή του (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος,  Ε. Αλεξοπούλου –Αρμ. Δ/ντρια)

 1. Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας «Εργασίες αποκατάστασης καταστροφών καθαρισμού χειμάρρων – οδών λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στην Τ.Κ. Ελεκίστρας στις 18-12-2017» και έγκριση δαπάνης και ψήφιση της πίστωσης ποσού 948,60 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Α. Καρδάρα – Προϊσταμένη Αυτοτελούς Γραφείου Πολιτικής Προστασίας)

 1. α) Έγκριση 1ου Πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Κατεδάφιση κτισμάτων – άρση επικινδυνότητας σε ετοιμόρροπα κτίρια» και ανάθεση της σύμβασης στη μειοδότρια εργοληπτική επιχείρηση (προσωρινό ανάδοχο) και β) πρόσκληση προσωρινού αναδόχου όπως υποβάλει εντός προθεσμίας τα διακιολογητικά του άρθρου 23.2-23.10 της διακήρυξης (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος,  Ε. Αλεξοπούλου –Αρμ. Δ/ντρια)

 1. Έγκριση 2ου Πρακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: «Διανοίξεις οδών (2016) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Δ. Κακογιάννης – Πρόεδρος Επιτροπής Διαγωνισμού)

 1. Έγκριση 1ου Πρακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: «Πλακόστρωση πεζοδρομίων οδού Ευβοίας και λοιπών οδών Νοτίου Διαμερίσματος» (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Δ. Κακογιάννης – Πρόεδρος Επιτροπής Διαγωνισμού)

 1. Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση – Επισκευή – Αντικατάσταση Υδραυλάκων Άρδευσης (2015)» (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

 1. Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: «Δίκτυο Ομβρίων και κατασκευή οδού Καποδίστρια στο Κ. Καστρίτσι», προϋπολογισμού 669.600,00 με Φ.Π.Α. (υπ’ αριθ. 15/2016 Μελέτη) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

 1. Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: «Ανακατασκευή οδών και τεχνικών έργων στις Δημοτικές Ενότητες Μεσσάτιδος – Παραλίας –Βραχναιίκων 2017», προϋπολογισμού 500.000,00 € με Φ.Π.Α. (υπ’ αριθ. 30/2017 Μελέτη) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

 1. Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: «Ανακατασκευή οδών και τεχνικών έργων στο Νότιο Τομέα του Δήμου Πατρέων 2017» προυπολογισμού 700.000,00 € με Φ.Π.Α. (υπ’ αριθ. 29/2017 Μελέτη) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

 1. Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: «Ανακατασκευή οδών και τεχνικών έργων στη Δημοτική Ενότητα Ρίου 2017» προυπολογισμού 500.000,00 € με Φ.Π.Α. (υπ’ αριθ. 22/2017 Μελέτη) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

 1. Ρύθμιση οφειλών της κα Ευθυμίου Παρασκευής του Βασιλείου, σύμφωνα με το άρθρο 52 του Ν. 4483/2017 (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής)

 1. Ρύθμιση οφειλών της εταιρείας W ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΙΚΕ, σύμφωνα με το άρθρο 52 του Ν. 4483/2017 (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής)

 1. Ρύθμιση οφειλών του κ. Μαλαφούρη Διονυσίου του Σπύρου, σύμφωνα με το άρθρο 52 του Ν. 4483/2017 (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής)

 1. Ρύθμιση οφειλών της εταιρείας ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 52 του Ν. 4483/2017 (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής)

 1. Ανατροπή Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης (Β/891) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 477,40 €, για την αποζημίωση της δικαστικής επιμελήτριας Εφετείου Πατρών κας Αθηνάς Παπαγεωργοπούλου, ως αποζημίωσή της για την επίδοση της υπ. αριθ. 155640/Π14050/13-12-2017 ατομικής ειδοποίησης σε έντεκα (11) παραλήπτες, αναφορικά με την έγκριση σημειακής τροποποίησης προσαρμογής της ρυμοτομίας του Σχεδίου Πόλεως Πατρών επί της οδού Ελ. Βενιζέλου στα Ο.Τ.883,1037 και 1040 (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 1.078,00 €, για αποζημίωση ρυμοτομούμενων επικειμένων πράξης εφαρμογής (Παναγόπουλος) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 10.532,90 €, για αποζημίωση ρυμοτομούμενων επικειμένων πράξης εφαρμογής (Βανδαράκης) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 200,00 €, για επιστροφή ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος στον κ. Κοτσώρη Ευάγγελο του Γεωργίου (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

 1. Έγκριση δαπάνης ψήφιση πίστωσης ποσού 779,87 €,  για την πληρωμή των κοινοχρήστων, μηνών Ιουλίου έως και Δεκεμβρίου 2017, για το κληροδότημα Αργυρόπουλου, ακίνητο στην Αθήνα, επί της οδού Λέκκα 23-25 (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

 1. Έγκριση δαπανών από την παγία προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Άνω Καστριτσίου, για επείγουσες και έκτακτες ανάγκες (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Β. Κοτσάλου – Αναπληρώτρια Αρμ. Δ/ντρια)

 1. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής (Ξουρή) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου – Αρμ. Δ/ντρια)

 1. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής (Πολίτης)  (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Χ. θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

 1. Έγκριση της απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες που αφορούν στη συνάντηση εργασίας με τη Διαχειριστική Αρχή και τη Τεχνική Γραμματεία του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα Ιταλία 2014-2020 για το έργο “SPARC” (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου – Αρμ. Δ/ντής)

 1. Απαλλαγές Προέδρων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων από υπολόγους Πάγιας Προκαταβολής (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου – Αρμ. Δ/ντρια)