Πανεπιστήμιο Πατρών: Άμεση πρόσληψη επτά υπαλλήλων | dete

Πανεπιστήμιο Πατρών: Άμεση πρόσληψη επτά υπαλλήλων

Με 7 υπαλλήλους θα ενισχυθεί άμεσα το Πανεπιστήμιο Πατρών. Ειδικότερα μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Ερευνας, θα προσληφθούν διάφορες ειδικότητες για την υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του Πανεπιστημίου
Πατρών.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 20 Αυγούστου.
Συγκεκριμένα οι θέσεις, οι οποίες θα είναι με συμβάσεις μίσθωσης έργου είναι των εξής ειδικοτήτων:
  • Επαγγελματικού Συμβούλου
  • Ιατρού
  • Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
  • Κοινωνικού Λειτουργού
  • Κοινωνικού Λειτουργού
  • Φυσικοθεραπευτή
  • Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής
Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου ημερομηνία λήξης είναι 20η /06/2020 με δυνατότητα ανανέωσης, σε περίπτωση επέκτασης του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου του έργου. Η διάρκεια σύµβασης/συμφωνητικού είναι 20 µήνες. Προτάσεις υποβάλλονται από υποψηφίους που πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:
Προσόντα:
1. Πτυχίο ελληνικών ΑΕΙ ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής
2. Διδακτορικό σε αντικείμενο συναφές με το υπό ανάθεση έργο
3. Επαγγελματική εμπειρία συναφής με το υπό ανάθεση έργο
4. Γνώση αγγλικής γλώσσας
5. Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
6. Πιστοποιημένη Γνώση χειρισμού Η/Υ