Πάτρα: Στον ΑΣΟ στις Ιτιές τα πληρώματα και για το καρναβάλι του 2020 | dete

Πάτρα: Στον ΑΣΟ στις Ιτιές τα πληρώματα και για το καρναβάλι του 2020

Στον χώρο του ΑΣΟ στις Ιτιές όπου ήταν και τα προηγούμενα χρόνια θα παραμείνουν τα πληρώματα του Πατρινού Καρναβαλιού και για την καρναβαλική περίοδο του 2020 μια και ο χρόνος πιέζει και λύση για τη μεταστέγαση των πληρωμάτων δεν βρέθηκε παρά την αναζήτηση χώρων. Υπενθυμίζεται ότι ο χώρος του ΑΣΟ θα μετατραπεί  σε αθλητικό και πολιτιστικό κέντρο και οι υπογραφές για το έργο έχουν «πέσει» από τον Αύγουστο.

Οι αποθήκες του πρώην ΑΣΟ τα τελευταία χρόνια αποτελούν το «σπίτι» και το εργαστήρι πολλών πληρωμάτων του Πατρινού Καρναβαλιού, τα οποία δημιουργούν εκεί τα άρματα και τις κατασκευές τους, παρουσιάζοντάς μας κάθε χρόνο την ευφάνταστη και δημιουργική πλευρά του Πατρινού Καρναβαλιού.

Η Πρόεδρος  της ΚΕΔΗΠ – Καρναβάλι Πάτρας Ήρα Κουρή,  επισημαίνει στο thebest.gr πως τα πληρώματα θα παραμείνουν στον ΑΣΟ μέχρι την 1η Μαρτίου που είναι η τελευταία Κυριακή του Καρναβαλιού ενώ έχει αναρτηθεί στη Διαύγεια πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ενοικίαση χώρου από τον Δήμο για τη στέγαση των πληρωμάτων αυτών.

Πέρυσι αναμενόταν να είναι η τελευταία χρονιά φιλοξενίας των πληρωμάτων στον ΑΣΟ στις Ιτιές ωστόσο αυτό δεν έγινε. «Η λύση που είχε προχωρήσει ήταν να ενοικιάσουμε ένα χώρο στην Πειραϊκή Πατραϊκή αλλά στην πορεία φάνηκε ότι δεν μπορούσε να προχωρήσει. Χρειαζόταν μεγάλο ποσό για να επισκευαστεί αυτό το κτίριο και να αποκτήσεις τις προδιαγραφές ενός εργαστηρίου χαμηλής όχλησης.  Διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν δυσκολίες τόσο για την  επισκευή του κτιρίου όσο και για τον περιβάλλοντα χώρο και οι δύο πλευρές (Δήμος – ΟΛΠΑ) συμφωνήσαμε και προχωρήσαμε σε λύση του συμβολαίου".

Περιγραφή του προς αναζήτηση ακινήτου που έχει αναρτηθεί στη Διαύγεια

Περιγραφή του μισθίου. α.

Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να είναι 1.500 έως 2.000 τ.μ. και ύψους 7 μέτρων. Να διαθέτει γκαραζόπορτα πλάτους 5 μέτρων και ύψους 6 μέτρων, να βγαίνει σε δρόμο με πλάτος 6 μέτρων και να είναι εξασφαλισμένη η είσοδος και η έξοδος οχημάτων από το κτήριο στο δρόμο. Επίσης να βρίσκεται σε περιοχή όπου θα επιτρέπονται βιοτεχνίες – βιομηχανίες χαμηλής όχλησης, να διαθέτει χώρους υγιεινής (1 wc για άνδρες, 1 wc για γυναίκες και 1 wc για ΑΜΕΑ) , να διαθέτει πρόσβαση για ΑΜΕΑ, ηλεκτρολογική υποδομή για τριφασικό ρεύμα και να πληροί τις προϋποθέσεις για χώρο κύριας χρήσης (παράθυρα, επίπεδα ασφαλείας κ.λ.π.) και προαύλιο χώρο έως 2 στρέμματα. β. να διαθέτει γραφείο. γ. Να διαθέτει πυρασφάλεια, σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας πυροσβεστικής Υπηρεσίας, σε εμφανή σημεία και σε ύψος ασφαλείας για παιδιά. δ. Να διαθέτει έξοδο κινδύνου. ε. Να διαθέτει φωτισμό ασφαλείας σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος, στην είσοδο, αλλά και διάδρομο, έξοδο κινδύνου και απόληξη κλιμακοστασίου κινδύνου. Σε περίπτωση που το ακίνητο δεν ανταποκρίνεται σε κάποια από τις παραπάνω υποχρεώσεις, ο ιδιοκτήτης του ακινήτου αφού ανακηρυχθεί μειοδότης είναι υποχρεωμένος με δικά του έξοδα και ευθύνη να μεριμνήσει για την υλοποίησή τους κατόπιν υποδείξεως της Επιτροπής Εκτίμησης καταλληλότητας και σύμφωνα με τις ανάγκες του προς μίσθωση σκοπούμενου ακινήτου μέσα στην προθεσμία που θα ορισθεί, καθώς και να ανταποκριθεί άμεσα υλοποιώντας οποιαδήποτε σχετική υπόδειξη του αρμοδίου οργάνου της ΚΕΔΗΠ – Καρναβάλι Πάτρας, προκειμένου το μίσθιο ακίνητο να είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση του ως Εργαστήριο των Καρναβαλικών Πληρωμάτων. ΆΡΘΡΟ 2

Τρόπος διενέργειας της δημοπρασίας

Η δημοπρασία είναι μειοδοτική, φανερή και προφορική και διεξάγεται σε δύο φάσεις ως εξής: A. Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος: Οι προσφορές ενδιαφέροντος κατατίθενται στο Πρωτόκολλο της ΚΕΔΗΠ - Καρναβάλι Πάτρας, σε σφραγισμένο φάκελο μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και στη συνέχεια η αρμόδια υπηρεσία θα τις αποστείλει στην επιτροπή του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81, η οποία με επιτόπια έρευνα, θα κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν αυτά πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Η επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου θα αιτιολογούνται επαρκώς από την έκθεση. Η έκθεση αξιολόγησης μαζί με τις προσφορές ενδιαφέροντος αποστέλλονται στην ΚΕΔΗΠ – Καρναβάλι Πάτρας, η οποία την κοινοποιεί σε κάθε έναν που εκδήλωσε ενδιαφέρον. Για τα ακίνητα που βρέθηκαν κατάλληλα συντάσσει ξεχωριστό πρακτικό για να ορίσει τη μισθωτική τους αξία.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε τρία (3) έτη

Δείτε περισσότερα εδώ