Ο Ξενοφών, ο δικαστικός επιμελητής του Ρεθύμνου και ο Πατρινός φιλόλογος

Viral έγινε το βίντεο με τον δικαστικό επιμελητή που υπεραμύνθηκε της «νομιμότητας» στο Ρέθυμνο και άλλαξε κλειδαριές στο κατάστημα εμπόρου που χρωστούσε ΟΑΕΕ 46.000 ευρώ. Η καλύτερη απάντηση έρχεται από την Αρχαία Ελλάδα, την οποία όλοι επικαλούμεθα… αλλά ελάχιστοι γνωρίζουμε τι συνέβαινε τότε.

Ο Πατρινός φιλόλογος και ηθοποιός Βασίλης Τάσσης, μας θύμισε ένα απόσπασμα από του «Ξενοφώντος "Ελληνικά", 2.3.12-13, περί της διακυβερνήσεως των τριάκοντα τυράννων». Γράφει : αἱρεθέντες δὲ ἐφ’ ᾧτε συγγράψαι νόμους, καθ’ οὕστινας πολιτεύσοιντο, τούτους μὲν ἀεὶ ἔμελλον συγγράφειν τε καὶ ἀποδεικνύναι, βουλὴν δὲ καὶ τὰς ἄλλας ἀρχὰς κατέστησαν ὡς ἐδόκει αὐτοῖς. ἔπειτα πρῶτον μὲν οὓς πάντες ᾔδεσαν ἐν τῇ δημοκρατίᾳ ἀπὸ συκοφαντίας ζῶντας καὶ τοῖς καλοῖς κἀγαθοῖς βαρεῖς ὄντας, συλλαμβάνοντες ὑπῆγον θανάτου· καὶ ἥ τε βουλὴ ἡδέως αὐτῶν κατεψηφίζετο οἵ τε ἄλλοι ὅσοι συνῄδεσαν ἑαυτοῖς μὴ ὄντες τοιοῦτοι οὐδὲν ἤχθοντο. ἐπεὶ δὲ ἤρξαντο βουλεύεσθαι ὅπως ἂν ἐξείη αὐτοῖς τῇ πόλει χρῆσθαι ὅπως βούλοιντο...»! Και σε μετάφραση του Ρόδη Ρούφου: Ενώ όμως εντολή τους ήταν να συντάξουν ένα σύνταγμα που θα ρύθμιζε τον πολιτικό βίο, όλο ανέβαλλαν τη σύνταξη και τη δημοσίευσή του· στο μεταξύ συγκροτούσαν τη Βουλή και τις άλλες αρχές όπως ήθελαν αυτοί. Έπειτα άρχισαν να συλλαμβάνουν τους γνωστούς καταδότες, που τον καιρό της δημοκρατίας είχαν κάνει τη συκοφαντία επάγγελμα και ταλαιπωρούσαν την αριστοκρατική τάξη, και να τους παραπέμπουν για θανατική καταδίκη. Η Βουλή τους καταδίκαζε μ' ευχαρίστηση, και το πράγμα δεν δυσαρεστούσε καθόλου όσους ένιωθαν πως τίποτα κοινό δεν είχαν μ' αυτούς. Αργότερα ωστόσο άρχισαν να καταστρώνουν σχέδια για να επιβάλουν την ανεξέλεγκτη κυριαρχία τους στην πόλη»!