Ο ΒΟΥΤΣΗΣ ΖΗΤΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΛΕΤΙΔΗ: “Συμμορφωθείτε αμελλητί με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου” | dete

Ο ΒΟΥΤΣΗΣ ΖΗΤΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΛΕΤΙΔΗ: "Συμμορφωθείτε αμελλητί με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου"

Επιστολή προς τους Δημάρχους και τους Περιφερειάρχες της χώρας, ανάμεσα στους οποίους και ο Δήμος Πατρέων, ο οποίος έχει αρνηθεί να μεταφέρει τα ταμειακά του διαθέσιμα στην ΤτΕ, καλώντας τους να «συμμορφωθούν αμελλητί», με την από 20 Απριλίου 2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου,  απέστειλε ο Υπουργός Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Νίκος Βούτσης.

Στην επιστολή του, ο Υπουργός διευκρινίζει πως, η διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των ΟΤΑ, δεν τους εξαιρεί από την υποχρέωση συμμόρφωσης προς την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία.

Η επιστολή του Ν. Βούτση αναφέρει:

«Αξιότιμοι κ.κ. Δήμαρχοι / Περιφερειάρχες,

Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι σύμφωνα με την από 20 Απριλίου 2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος» (ΦΕΚ Α’ 41/20.4.2015), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4323/2015 (ΦΕΚ Α’ 43/27.4.2015), η μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής αυτής, μεταξύ των οποίων και οι Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, στην Τράπεζα της Ελλάδος, με τις εξαιρέσεις και τους όρους που προβλέφθηκαν στο άρθρο 37 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ Α’ 47/11.5.2015), είναι υποχρεωτική και διενεργείται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης ή διαδικασίας.

Σημειώνεται δε ότι η διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των Ο.Τ.Α. δεν εξικνείται μέχρι της εξαίρεσής τους από την υποχρέωση συμμόρφωσης προς την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία, η δε ρύθμιση της δημοσιονομικής διαχείρισης των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης ανήκει στην αρμοδιότητα των κεντρικών οργάνων του Κράτους.

Βάσει των ανωτέρω και με δεδομένο ότι – σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε μέχρι και σήμερα στη διάθεσή μας – ο αριθμός των Δήμων, των Περιφερειών και των νομικών προσώπων αυτών που έχουν εκπληρώσει την ως άνω υποχρέωση και, αντίστοιχα, τα ποσά που έχουν μεταφερθεί στην ΤτΕ εξακολουθεί να υπολείπεται σημαντικά του συνολικού αριθμού των Ο.Τ.Α. και του συνολικού ύψους των προς μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων, παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για την αμελλητί συμμόρφωσή σας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ν. ΒΟΥΤΣΗΣ»