Οι νέοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Καλαβρύτων

11.09.2020 / 10:36
1-2

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του ν. 3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’ 87), όπως
αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 68 του Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό
των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το
άρθρο 5 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α’ 134).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την υπ’ αριθμ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019
τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. “Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι
Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το N.
3852/2010, όπως ισχύει”.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’ 87), όπως
τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ Α’ 107)

ΑΔΑ: 9Ο5ΛΩΕ9-Α5Λ
και της παρ. 3ε’, άρθρου 3, Ν. 4051/2012 (ΦΕΚ Α’ 40), αναφορικά
με την αντιμισθία.
5. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής
έτους 2011 (αποφ. ΓΠ-191/20.3.2014 (ΦΕΚ B’ 698)) για τον Δήμο
Καλαβρύτων, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται
στους 11.045 κατοίκους.
6. Το γεγονός ότι ο Δήμος Καλαβρύτων έχει τέσσερις (4)
Δημοτικές Ενότητες.
7. Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν τέσσερις (4)
Αντιδήμαρχοι και ένας (1) άμισθος Αντιδήμαρχος.
8. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019:Ορισμός
Αντιδημάρχων.
9. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.48/22119/07.04.2020:Ορισμός
Αντιδημάρχων.
10. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου
Καλαβρύτων (ΦΕΚ Β ́2744/2-12-2011).
11. Την υπ’ αριθμ. 131 / 2020 απόφαση Δημάρχου Καλαβρύτων
περί «Ορισμού Αντιδημάρχου Οικονομικών Δήμου Καλαβρύτων».
12. Το γεγονός ότι οι κ.κ. (1) ΚΑΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ,
(2) ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΖΗΣΙΜΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ (3)
ΣΦΑΡΑΓΚΟΥΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, (4)
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ και (5)
ΣΑΜΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, εξελέγησαν
Δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης της πλειοψηφίας, κατά τις
δημοτικές εκλογές της 26ης Μαΐου και 2ας Ιουνίου 2019.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως
Αντιδημάρχους του Δήμου Καλαβρύτων, με θητεία ενός (1) έτους,
από 10/9/2020 μέχρι 9/9/2021, εντός της τρέχουσας δημοτικής
περιόδου και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής :
Τον δημοτικό σύμβουλο Σπύρο Καούρη του Χρήστου,
Αντιδήμαρχο Υγείας, Πρόνοιας, Κοινωνικής Πολιτικής και
Αλληλεγγύης και Πολιτικής Προστασίας με τις εξής
αρμοδιότητες:

ΑΔΑ: 9Ο5ΛΩΕ9-Α5Λ
 Το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της Πολιτικής
Προστασίας.
 Το σχεδιασμό και την εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής,
των πολιτικών ισότητας των φύλων καθώς και την προστασία
και προαγωγή της δημόσιας υγείας στην περιοχή του Δήμου,
με τη λήψη των καταλλήλων μέτρων και τη ρύθμιση των
σχετικών δραστηριοτήτων.
 Τη συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Καλαβρύτων, τα
Κέντρα Υγείας και τα αγροτικά ιατρεία που λειτουργούν στο
Δήμο με σκοπό την αρωγή από πλευράς του Δήμου στα
πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, στην από κοινού εφαρμογή
μέτρων και δράσεων για την προστασία και προαγωγή της
δημόσιας υγείας.
 Το σχεδιασμό, την εποπτεία και την εφαρμογή
προγραμμάτων και δράσεων για την προαγωγή της ψυχικής
υγείας, τη συμβουλευτική στήριξη θυμάτων
ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά συνοικούντων
προσώπων, την ενημέρωση και πρόληψη κατά
εξαρτησιογόνων ουσιών, την ένταξη αθίγγανων,
παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών, και προσφύγων
στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής
κοινωνίας.
 Την λειτουργία, τον συντονισμό, την εποπτεία και τον έλεγχο
του προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ στο ΣΠΙΤΙ» σε συνεργασία με
τους κατά τόπο Αντιδημάρχους και Προέδρους Κοινοτήτων.
 Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό των θεμάτων
Υγιεινής & Ασφάλειας των εργαζομένων.
 Την εποπτεία των δράσεων εθελοντισμού και τοπικών
δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης.
 Την πολιτική Ισότητας των Φύλων.
 Την υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα ευάλωτων
κοινωνικών ομάδων του πληθυσμού, την εφαρμογή
κοινωνικών προγραμμάτων, την πρόνοια απόρων και
αστέγων.
 Την οργάνωση και λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών επί
των θεμάτων πρόνοιας και προνοιακών επιδομάτων.
 Την οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία του Κέντρου
Κοινότητας και το συντονισμό των απαραίτητων δράσεων για
τη λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου, Κοινωνικού
Φαρμακείου, κ.λπ.

ΑΔΑ: 9Ο5ΛΩΕ9-Α5Λ
 Την εποπτεία και τον συντονισμό των απαραίτητων
διαδικασιών σχετικά με τον υγειονομικό έλεγχο των
δημοτικών δεξαμενών νερού του Δήμου.
 Την εποπτεία θεμάτων σχετιζόμενων με ΑμΕΑ
 Τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα.
 Την τέλεση πολιτικών γάμων σε περίπτωση κωλύματος του
Δημάρχου.
Τον δημοτικό σύμβουλο Ζησιμόπουλο Ζήσιμο του Ανδρέα,
άμισθο κατά τόπο Αντιδήμαρχο, για τη Δημοτική Ενότητα
Καλαβρύτων με τις εξής αρμοδιότητες, για την περιοχή ευθύνης
του:
 Τη συνεργασία με τα Τοπικά Συμβούλια και τους Προέδρους
Κοινοτήτων, για την αντιμετώπιση προβλημάτων και
αναγκών των Κοινοτήτων, στους τομείς και την περιοχή
ευθύνης τους.
 Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται
στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
 Την εποπτεία, ευθύνη και έλεγχο της Δημοτικής Περιουσίας.
 Τον έλεγχο και την μέριμνα για την συντήρηση και την
προστασία καθώς και τη διαχείριση όλων των ακινήτων και
εγκαταστάσεων που υπάρχουν στις κοινότητες, μεριμνώντας
επίσης, για την κτηματογράφηση των σχετικών ακινήτων
αυτών και ελέγχοντας αυτήν και την πρόοδο της,
προτείνοντας συγχρόνως τρόπους διαχείρισης των ακινήτων
αυτών.
 Τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού
ενδιαφέροντος.
 Τον έλεγχο των καταστημάτων και των περιπτέρων, ως προς
την έκταση των κοινοχρήστων χώρων που καταλαμβάνουν,
σύμφωνα με τις άδειες που χορηγούνται από το Δήμο.
 Τον έλεγχο και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και της
στάθμευσης οχημάτων, καθώς και τη μέριμνα για την
απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων.
 Τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων
και την προστασία του καταναλωτή.
 Τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών,
εμποροπανηγύρεων και την άσκηση υπαίθριων εμπορικών
δραστηριοτήτων.
 Τη Διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων
προβολής υπαίθριας διαφήμισης.

ΑΔΑ: 9Ο5ΛΩΕ9-Α5Λ
 Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων
χώρων της εδαφικής περιφέρειας της περιοχής ευθύνης τους,
της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, και της
οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου
δυναμικού που απαιτούνται για τα ανωτέρω.
 Την εποπτεία, την προστασία και την καλή συντήρηση όλων
των κοινόχρηστων χώρων (πλατείες, παιδικές χαρές, χώροι
πρασίνου, πεζοδρόμια κλπ.).
 Την ευθύνη για την προστασία και διαχείριση των Δασών, την
εύρυθμη λειτουργία των αρδεύσεων και την προστασία και
αξιοποίηση των υδάτινων πόρων.
 Τη διαχείριση των δικτύων αποχέτευσης και ομβρίων και της
προστασίας αυτών από αυθαίρετες παροχετεύσεις
αποβλήτων.
 Την συντήρηση, την εποπτεία, τον έλεγχο της λειτουργίας και
την προστασία των κοιμητηρίων.
 Γενικά τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών,
την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων των
ανωτέρω αρμοδιοτήτων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας
και εποπτείας των φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των
αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.
 Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου,
βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών
εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που
λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
 Την άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που μπορεί να του
μεταβιβάζει με απόφασή του ο Δήμαρχος, όσον αφορά στην
περιοχή ευθύνης του, καθώς και όποια άλλη σχετική
αρμοδιότητα, προβλέπεται ή τυχόν προβλεφθεί από το νόμο.
Ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος ορίζεται επίσης υπεύθυνος για τα
εξής:
 Την εποπτεία και των συντονισμό των απαραίτητων
ενεργειών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, για την
ρύθμιση των εκκρεμοτήτων, σχετικών με τις συνδέσεις
ύδρευσης και αποχέτευσης, την επικαιροποίηση και σύνταξη
κανονισμών, Ύδρευσης και Αποχέτευσης και την εποπτεία
της ορθής εφαρμογής τους με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία
των δικτύων των βιολογικών καθαρισμών και ύδρευσης που
λειτουργούν στον Δήμο.

ΑΔΑ: 9Ο5ΛΩΕ9-Α5Λ
 Την εποπτεία των διαδικασιών αδειοδότησης, αναβάθμιση
και περίφραξη των υδρομαστεύσεων που λειτουργούν στα
όρια του Δήμου.
 Τα θέματα πρωτογενούς τομέα (Αγροτικής Ανάπτυξης και
Κτηνοτροφίας).
 Την εποπτεία της λειτουργίας των δημοτικών σφαγείων
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και του ειδικότερους
κανονισμούς λειτουργίας του Δήμου.
Τον δημοτικό σύμβουλο Σφαραγκούλια Νικόλαο του
Δημητρίου, Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, με τις εξής
αρμοδιότητες:
 Την εποπτεία και τον συντονισμό των Τεχνικών Υπηρεσιών
που είναι αρμόδιες για τη μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση
των κάθε είδους τεχνικών έργων του Δήμου, με στόχο την
έγκαιρη, οικονομική και άρτια από επιστημονικής απόψεως
πραγματοποίηση τους.
 Την εποπτεία, τον συντονισμό και την ιεράρχηση των
υλοποιούμενων και σχεδιαζόμενων μελετών, κατασκευών,
συντηρήσεων και επισκευών συγκοινωνιακών έργων
(κατασκευές νέων έργων οδοποιίας, συντήρηση υφιστάμενου
οδικού δικτύου, κατασκευές γεφυρών, κόμβων και
διαβάσεων, κ.λπ.), κτιριακών έργων (κατασκευή, συντήρηση,
επισκευή, διακόσμηση και εξοπλισμός των δημοτικών κτιρίων
και εγκαταστάσεων), ηλεκτρομηχανολογικών έργων, έργων
ύδρευσης και αποχέτευσης, έργων διαμόρφωσης,
διαρρύθμισης και εξωραϊσμού των κοινοχρήστων χώρων
στην περιοχή του Δήμου (πεζόδρομοι, πλατείες, παιδικές
χαρές, τεχνικά έργα χώρων πρασίνου, αθλητικοί χώροι,
κοιμητήρια, κ.λπ.), υδραυλικών και εγγειοβελτιωτικών έργων,
καθώς και κάθε είδους και φύσεως άλλων Τεχνικών ή Ειδικών
Έργων.
 Την επεξεργασία, ιεράρχηση και εισήγηση προς το Δ.Σ. των
σχετικών με τα ανωτέρω προτάσεων, σε συνεργασία με την
τεχνική υπηρεσία, τους κατά τόπους Αντιδήμαρχους και
Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων και την καταγραφή,
επεξεργασία και ιεράρχηση των σχετικών με τα ανωτέρω
αιτημάτων των δημοτών.

ΑΔΑ: 9Ο5ΛΩΕ9-Α5Λ
Τον δημοτικό σύμβουλο Μιχαλόπουλο Ασημάκη του
Γεωργίου, κατά τόπο, Αντιδήμαρχο, για τη Δημοτική Ενότητα
Κλειτορίας με τις εξής αρμοδιότητες, για την περιοχή ευθύνης του:
 Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που
είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
 Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται
στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
 Τη συνεργασία με τα Τοπικά Συμβούλια και τους Προέδρους
Κοινοτήτων, για την αντιμετώπιση προβλημάτων και
αναγκών των Κοινοτήτων, στους τομείς και την περιοχή
ευθύνης τους.
 Την εποπτεία, ευθύνη και έλεγχο της Δημοτικής Περιουσίας.
 Τον έλεγχο, τον συντονισμό και τη διαχείριση, καθώς και την
προστασία των κληροδοτημάτων και των περιουσιακών τους
στοιχείων, που αφορούν τις κοινότητες, με ετήσια λογοδοσία
στο Δημοτικό Συμβούλιο, μεριμνώντας επίσης για την
κτηματογράφηση των σχετικών ακινήτων αυτών και
ελέγχοντας αυτήν και την πρόοδό της, προτείνοντας
συγχρόνως τρόπους διαχείρισης των ακινήτων αυτών, και
μεριμνώντας συγχρόνως για τη συντήρηση και την
προστασία τους.
 Τον έλεγχο και την μέριμνα για την συντήρηση και την
προστασία καθώς και τη διαχείριση όλων των ακινήτων και
εγκαταστάσεων που υπάρχουν στις κοινότητες, μεριμνώντας
επίσης, για την κτηματογράφηση των σχετικών ακινήτων
αυτών και ελέγχοντας αυτήν και την πρόοδο της,
προτείνοντας συγχρόνως τρόπους διαχείρισης των ακινήτων
αυτών.
 Την εποπτεία και ευθύνη των, κατά τόπο, Διοικητικών
Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του
Δήμου, του Ληξιαρχείου, Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης,
την τέλεση πολιτικών γάμων, την εξυπηρέτηση και
ενημέρωση των Πολιτών και την έκδοση και υπογραφή όλων
των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που
σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.
 Τη λειτουργία των ΚΕΠ.
 Τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού
ενδιαφέροντος.
 Τον έλεγχο των καταστημάτων και των περιπτέρων, ως προς
την έκταση των κοινοχρήστων χώρων που καταλαμβάνουν,
σύμφωνα με τις άδειες που χορηγούνται από το Δήμο.

ΑΔΑ: 9Ο5ΛΩΕ9-Α5Λ
 Τον έλεγχο και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και της
στάθμευσης οχημάτων, καθώς και τη μέριμνα για την
απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων.
 Την προστασία της δημόσιας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο
των καταστημάτων και επιχειρήσεων, την προστασία του
καταναλωτή.
 Τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών,
εμποροπανηγύρεων και την άσκηση υπαίθριων εμπορικών
δραστηριοτήτων.
 Τη Διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων
προβολής υπαίθριας διαφήμισης.
 Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων
χώρων της εδαφικής περιφέρειας της περιοχής ευθύνης τους,
της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, και της
οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου
δυναμικού που απαιτούνται για τα ανωτέρω.
 Την εποπτεία, την προστασία και την καλή συντήρηση όλων
των κοινόχρηστων χώρων (πλατείες, παιδικές χαρές, χώροι
πρασίνου, πεζοδρόμια κλπ.).
 Την ευθύνη για την προστασία και διαχείριση των Δασών, την
εύρυθμη λειτουργία των αρδεύσεων και την προστασία και
αξιοποίηση των υδάτινων πόρων.
 Τη διαχείριση των δικτύων αποχέτευσης και ομβρίων και της
προστασίας αυτών από αυθαίρετες παροχετεύσεις
αποβλήτων.
 Την συντήρηση, την εποπτεία, τον έλεγχο της λειτουργίας και
την προστασία των κοιμητηρίων, καθώς και τον έλεγχο των
απαραίτητων δικαιολογητικών για τη χορήγηση αδειών
ταφής.
 Γενικά τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών,
την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων των
ανωτέρω αρμοδιοτήτων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας
και εποπτείας των φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των
αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.
 Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου,
βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών
εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που
λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
 Την άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που μπορεί να του
μεταβιβάζει με απόφασή του ο Δήμαρχος, όσον αφορά στην
περιοχή ευθύνης του, καθώς και όποια άλλη σχετική
αρμοδιότητα, προβλέπεται ή τυχόν προβλεφθεί από το νόμο.

ΑΔΑ: 9Ο5ΛΩΕ9-Α5Λ
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Σαμαρτζόπουλος Ιωάννης του
Παναγιώτη ασκεί αρμοδιότητες Αντιδήμαρχου Οικονομικών
όπως αυτές ορίστηκαν με την υπ’ αριθμ. 131 / 2020 απόφαση
Δημάρχου Καλαβρύτων περί «Ορισμού Αντιδημάρχου
Οικονομικών Δήμου Καλαβρύτων» και είναι σε ισχύ, ενώ η
θητεία του ανανεώνεται έως και την 9/9/2021.
Β. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να
εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.
Γ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου (ή
Αντιδημάρχων) τις αρμοδιότητές του (-των), ασκεί, ο ίδιος ο
Δήμαρχος (άρθρο 59 παρ. 7 ν. 3852/2010).
Δ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ασκεί
ο Αντιδήμαρχος ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΟΥΡΗΣ του Χρήστου, που
αναπληρώνει το Δήμαρχο και ακολούθως, σε περίπτωση
απουσίας ή κωλύματος και αυτού, διαδοχικά, οι λοιποί Αντιδήμαρχοι
κατά την, ως άνω, σειρά, ορισμού τους.
Ε. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μια ημερήσια εφημερίδα
του νομού ή σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού, να
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και να τοιχοκολληθεί, στον
ειδικό πίνακα, του δημοτικού καταστήματος και στο πρόγραμμα
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Αθανάσιος Παπαδόπουλος

Ακολουθήστε το dete.gr στο Google News

Ακολουθήστε μας στο Google News απο τον υπολογιστή αλλά και από την εφαρμογή Google News του κινητού σας.

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

trending

πρωτοσέλιδα