Μόνο κατόπιν συνεννόησης η εξυπηρέτηση των πολιτών στις δημόσιες υπηρεσίες | dete

Μόνο κατόπιν συνεννόησης η εξυπηρέτηση των πολιτών στις δημόσιες υπηρεσίες

Oπως προβλέπει εγκύκλιος του υπουργού Εσωτερικών κ. Θεοδωρικάκου, μετά και την απαγόρευση της κυκλοφορίας, δίνει οδηγίες σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες ώστε οι πολίτες πλέον να εξυπηρετούνται μόνο κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης και μην προσέρχονται χωρίς ραντεβού.

Όπως αναφέρει η εγκύκλιος του ΥΠΕΣ κατόπιν απόφασης του οικείου Υπουργού ή του αρμόδιου οργάνου διοίκησης του φορέα είναι δυνατός ο περιορισμός ή η διεύρυνση των ωρών εισόδου κοινού στις δημόσιες υπηρεσίες έως και κατά 50%, για συγκεκριμένο διάστημα που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση, ή και η πλήρης αναστολή εξυπηρέτησης του κοινού με αυτοπρόσωπη παρουσία, με πρόβλεψη δυνατότητας η εξυπηρέτηση του κοινού να γίνεται με κατ’ ιδίαν συναντήσεις, κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης.

Επιπλέον,βάσει των ως κατ΄ εξαίρεση ρυθμίσεων, προβλέπεται ότι, πέραν του περιορισμού ή της διεύρυνσης κατά 50% των ωρών εισόδου κοινού στις δημόσιες υπηρεσίες, είναι δυνατή και η πλήρης αναστολή εξυπηρέτησης του κοινού με αυτοπρόσωπη παρουσία, με πρόβλεψη δυνατότητας η εξυπηρέτηση του κοινού να γίνεται με κατ’ ιδίαν συναντήσεις, κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης.

Εν προκειμένω και αποκλειστικά στο πλαίσιο της επιτακτικής ανάγκης για την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του κορονοϊού, πλέον θα απαιτείται η προηγούμενη συνεννόηση προκειμένου να σταθμίζεται η αναγκαιότητα της αυτοπρόσωπης παρουσίας του πολίτη για τη διεκπεραίωση της υποθέσεως που τον αφορά καθώς και η κατά λόγο αρμοδιότητας στάθμιση του επείγοντος του θέματος.

Για το λόγο αυτό οι αρμόδιες υπηρεσίες θα πρέπει να ενημερώσουν με κάθε πρόσφορο τρόπο το κοινό που εξυπηρετούν αλλά και να εξασφαλίσουν το απαραίτητο προσωπικό που θα επιληφθεί της αποκλειστικής αλλά και ταυτόχρονα αποτελεσματικής εξυπηρέτησης των πολιτών με κάθε πρόσφορο μέσο τηλεπικοινωνίας (τηλεφωνική εξυπηρέτηση, εξυπηρέτηση με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, σχετικές αναρτήσεις στον ιστότοπο του Φορέα).