ΚΕΑ και επίδομα ενοικίου: Δίμηνη παράταση και επίσημα για τους δήμους που κηρύχθηκαν σε έκτακτη ανάγκη

28.09.2020 / 9:34
a83f4c82736a4d4655e190b9972af20f_XL

Ειδικότερα παρατείνεται για δύο μήνες η ισχύς των εγκριτικών αποφάσεων του προγράμματος «Επίδομα Στέγασης» (λήγει τον Σεπτέμβριο του 2020) και του προγράμματος «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα» (έληξε τον Αύγουστο του έτους 2020) για ωφελούμενους, οι οποίοι διαμένουν σε δήμους, που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, λόγω των συνεπειών και των καταστροφών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, που εκδηλώθηκαν εξαιτίας του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός». Παράλληλα δικαιούνται να λάβουν «Επίδομα Στέγασης» οι ωφελούμενοι του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους», μετά τη λήξη του δικαιώματος τους από το πρόγραμμα αυτό, για διάστημα δώδεκα μηνών, υπό την προϋπόθεση ύπαρξης σύμβασης μίσθωσης κατοικίας για το εν λόγω χρονικό διάστημα.

Το ποσό του «Επιδόματος Στέγασης» είναι ίσο με αυτό της επιδότησης που ελάμβαναν και έως τα όρια που καθορίζονται στο πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους».
Σκοπός της ρύθμισης είναι η συνέχιση της παροχής αυξημένου υποστηρικτικού πλαισίου για τους ωφελούμενους αστέγους του προγράμματος, ώστε να επιτευχθεί η σταδιακή μετάβασή τους σε καθεστώς αυτόνομης διαβίωσης μετά από το πέρας της ανωτέρω μεταβατικής περιόδου. Επιπλέον, εξασφαλίζεται η ισότιμη μεταχείριση όλων των ωφελούμενων του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους», ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα απένταξής τους από αυτό.

Αντίστοιχο δικαίωμα μετάβασης στο επίδομα στέγασης για δώδεκα μήνες αναγνωρίζεται και για τους από τον τρέχοντα Σεπτέμβριο απεντασσόμενους από το πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους», πρόβλεψη επιβαλλόμενη για την ταυτότητα του λόγου, ήτοι λόγω της σοβούσας υγειονομικής κρίσης, αλλά και προκειμένου να διασφαλισθεί η ίση μεταχείριση προς τους ήδη, δυνάμει της ρύθμισης της ανωτέρω Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, μεταβέντες στο επίδομα στέγασης, αστέγους.

Τροπολογία

Άρθρο 1

Παράταση ισχύος εγκριτικών αποφάσεων του προγράμματος «Επίδομα Στέγασης»

1. Παρατείνεται για δύο (2) μήνες η ισχύς:
α) Των εγκριτικών αποφάσεων του προγράμματος «Επίδομα Στέγασης» του άρθρου 3 του ν. 4472/2017 (Α’ 74), η ισχύς των οποίων λήγει τον Σεπτέμβριο του έτους 2020 και β) Των εγκριτικών αποφάσεων του προγράμματος «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα» του άρθρου 235 του ν. 4389/2016 (Α’ 94), η ισχύς των οποίων έληξε τον Αύγουστο του έτους 2020.

2. Η παράταση της παρ. 1 χορηγείται εφόσον: α) δεν υποβληθεί νέα αίτηση εντός του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου του έτους 2020 για τη συνέχιση της χορήγησης των ανωτέρω επιδομάτων και β) οι δικαιούχοι, σύμφωνα με τις ανωτέρω εγκριτικές αποφάσεις, διαμένουν στις περιφερειακές ενότητες και τους δήμους που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των φυσικών καταστροφών που προκλήθηκαν από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός» και των συνεπακόλουθων πλημμυρών που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Θεσσαλίας, καθώς και των Περιφερειακών Ενοτήτων Φθιώτιδας, Κεφαλληνίας, Ιθάκης, Ζακύνθου, Λευκάδας, Κορινθίας και Ευρυτανίας στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 2020,

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να παρατείνεται η ισχύς των εγκριτικών αποφάσεων της παρ. 1. Με όμοια απόφαση δύναται να παρατείνεται η ισχύς των αντιστοίχου περιεχομένου εγκριτικών αποφάσεων, για την αντιμετώπιση αναλόγων περιπτώσεων έκτακτων αναγκών και διαχείρισης των συνεπειών φυσικών καταστροφών.

Άρθρο 2

Ένταξη των ωφελούμενων του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» στο Επίδομα Στέγασης

1. Οι ωφελούμενοι του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» κατ’ εφαρμογή της υπό στοιχεία οικ. 60134/786/2017 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 4545), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία Δ13/οικ. 54905-2718/19.10.2018 (Β 4934) και Δ13/οικ.27917-615/19-06-2019 (Β’ 2619) κοινές υπουργικές αποφάσεις, οι οποίοι, μετά από τη λήξη του δικαιώματος τους, απεντάσσονται από το πρόγραμμα αυτό, δικαιούνται να λάβουν το Επίδομα Στέγασης του άρθρου 3 του ν. 4472/2017 (Α’ 74), κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Επιδόματος Στέγασης του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

2. Το ποσό του Επιδόματος Στέγασης που δικαιούνται οι ωφελούμενοι της παρ. 1, είναι ίσο με αυτό της επιδότησης που ελάμβαναν από το πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» και έως τα όρια που καθορίζονται στην υπό στοιχεία οικ. 60134/786/2017 κοινή υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με την παρ. 1.

3. Το δικαίωμα καταβολής του επιδόματος, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2, ξεκινά τον επόμενο μήνα από αυτόν της λήξης του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» για κάθε ωφελούμενο και ισχύει για διάστημα δώδεκα (12) μηνών, υπό την προϋπόθεση ύπαρξης σύμβασης μίσθωσης κατοικίας για το ως άνω χρονικό διάστημα.

4. Αν η απένταξη από το πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» έλαβε χώρα πριν από τη δημοσίευση του παρόντος και εντός του Σεπτεμβρίου του έτους 2020, το δικαίωμα που αναγνωρίζεται σύμφωνα με τις παρ. 1 έως 3, ισχύει αναδρομικά από την 1η Σεπτεμβρίου 2020.

5. Οι δικαιούχοι του Επιδόματος Στέγασης του άρθρου 3 του ν. 4472/2017 κατ’ εφαρμογή του άρθρου δέκατου έκτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), λαμβάνουν το Επίδομα Στέγασης για δώδεκα (12) μήνες μετά από την απένταξή τους από το πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους».

Ακολουθήστε το dete.gr στο Google News

Ακολουθήστε μας στο Google News απο τον υπολογιστή αλλά και από την εφαρμογή Google News του κινητού σας.

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

trending

πρωτοσέλιδα