Κίνηση-ανάσα για τις μετακινήσεις ανθρώπων με αναπηρία | dete

Κίνηση-ανάσα για τις μετακινήσεις ανθρώπων με αναπηρία

Τη χορήγηση δελτίου μετακίνησης σε άτομα με αναπηρίες για το έτος 2017 προβλέπει Κοινή Υπουργική Απόφαση, την οποία υπογράφουν ο αναπληρωτής ΥΠΟΙΚ Γιώργος Χουλιαράκης και η αναπλ. υπ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ: 1. στα άτομα με αναπηρίες:

- Ελληνικής υπηκοότητας
- Υπηκόους των κρατών-μελών της Ε.Ε., καθώς και υπήκοοι κρατών-μελών του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.)
- Υπηκόους των κρατών που περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 4017/59 (Α' 246)
- Υπηκόους κρατών εκτός Ε.Ε. που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία, μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος
- Αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (Ν.Δ. 3989/1959, ΦΕΚ Α΄ 201), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων (Α.Ν. 389/1968, ΦΕΚ Α΄ 125), εφόσον κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, παρέχεται το δικαίωμα της μετακίνησης με μειωμένο εισιτήριο κατά 50% σε όλες τις διαδρομές εσωτερικού των υπεραστικών λεωφορείων των ΚΤΕΛ.

2. Στα άτομα με αναπηρίες:

- Ελληνικής υπηκοότητας
- Υπηκόους των κρατών-μελών της Ε.Ε., καθώς και υπήκοοι κρατών-μελών του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.)
- Υπηκόους των κρατών που περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή σύμβαση που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 4017/59 (Α' 246)
- Υπηκόους κρατών εκτός Ε.Ε. που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία, μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος
- Αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (Ν.Δ. 3989/1959, ΦΕΚ Α΄ 201), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων (Α.Ν. 389/1968, ΦΕΚ Α΄ 125), εφόσον κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, με την προϋπόθεση ότι το ετήσιο συνολικό δηλωθέν ατομικό τους εισόδημα δεν είναι μεγαλύτερο των 23.000 ευρώ ή το ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα δεν είναι μεγαλύτερο των 29.000 ευρώ, (το ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα των 29.000 ευρώ προσαυξάνεται με 5.600 ευρώ για κάθε επιπλέον άτομο, πέραν του δικαιούχου, που συνοικεί και βαρύνει το φορολογούμενο, εφόσον αυτό παρουσιάζει αναπηρία 67% και άνω), παρέχεται το δικαίωμα δωρεάν μετακίνησης και, εφόσον διαμένουν μόνιμα:

α) Στην Περιφέρεια Αττικής, με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας στην περιοχή, αρμοδιότητας του ΟΑΣΑ (Ο.ΣΥ. ΑΕ και ΣΤΑ.ΣΥ ΑΕ)
β) Στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας του ΟΑΣΘ
γ) Και στις λοιπές Περιφερειακές Ενότητες της χώρας, με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας των Αστικών ΚΤΕΛ του νομού τους

Το ύψος του εισοδήματος αποδεικνύεται με την προσκόμιση φωτοαντιγράφου του εκκαθαριστικού σημειώματος της δήλωσης του φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2016.

Οι ολικά τυφλοί (Ν. 958/1979, Α΄191) εξαιρούνται των εισοδηματικών κριτηρίων, όπως ορίζονται ως άνω, σύμφωνα με την αρ. 445/98 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ και λαμβάνουν δελτίο μετακίνησης ανεξάρτητα από το όριο εισοδήματός τους.

Η χορήγηση δελτίου μετακίνησης σε άτομα με αναπηρίες προσδιορίζεται ως υπηρεσία γενικού οικονομικού συμφέροντος, καθώς εξυπηρετεί την κοινωνική ανάγκη διευκόλυνσης της μετακίνησης και, κατ’ επέκταση, της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με αναπηρία.

Το δελτίο μετακίνησης για όσους είναι μόνιμοι κάτοικοι των κατά περίπτωση Περιφερειακών Ενοτήτων χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών, καθώς και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) της χώρας.

Το δελτίο μετακίνησης ισχύει για το χρονικό διάστημα που αναγράφεται κατά την έκδοσή του, δηλαδή για το έτος 2017 και για όσο διάστημα από το επόμενο έτος (2018) απαιτείται, για να εκδοθεί η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη χορήγησή του.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίζουν στην Υπηρεσία γνωμάτευση των Υγειονομικών Επιτροπών σε ισχύ (του Π.Δ/τος 611/77 (Α΄ 198), του άρθρου 166 του Ν. 2683/1999 (Α΄ 19), των άρθρων 165 & 167 του Ν. 3528/2007 (Α΄ 26), του ΙΚΑ, των Υγειονομικών Επιτροπών του άρθρου 6 του Ν. 3863/2010 ( Α΄ 115 ) (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας), καθώς και της Α.Σ.Υ.Ε., Α.Ν.Υ.Ε., Α.Α.Υ.Ε, της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής της Ελληνικής Αστυνομίας, της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής του Πυροσβεστικού Σώματος (άρθρο 1 του Ν.4331/15), στην οποία θα αναγράφεται απαραίτητα το ποσοστό αναπηρίας, το οποίο πρέπει να είναι τουλάχιστον 67%.

Όσοι λαμβάνουν σύνταξη επ' αόριστον, με απόφαση Διοικητικού Διευθυντή Ασφαλιστικού φορέα ή του ΕΦΚΑ, (απόφαση η οποία έχει εκδοθεί, βάσει γνωματεύσεως Υγειονομικής Επιτροπής και στην οποία αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω), δικαιούνται δελτίο μετακίνησης, χωρίς να απαιτείται η έκδοση πρόσθετης γνωμάτευσης Υγειονομικής Επιτροπής.

Όσοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση (επίδομα) από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων ή των Περιφερειών, δικαιούνται δελτίο μετακίνησης, χωρίς γνωμάτευση Υγειονομικών Επιτροπών.

Οι τυφλοί και οι Β.Ν.Κ. με δείκτη νοημοσύνης 30 και κάτω δικαιούνται δελτίο μετακίνησης και για τους συνοδούς τους.

Όπως αναφέρεται στην ΚΥΑ, ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, συνάπτει συμβάσεις με τους αρμόδιους συγκοινωνιακούς φορείς για την έκπτωση 50% ή τη δωρεάν μετακίνηση των δικαιούχων ατόμων με αναπηρίες.

Με τις συμβάσεις αυτές, καθορίζονται, στο πλαίσιο των εγγεγραμμένων πιστώσεων στον κρατικό προϋπολογισμό:

α) Οι υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας που πρέπει να εκπληρώνουν οι συγκοινωνιακοί φορείς, οι υποχρεώσεις του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλων αρμόδιων φορέων.
β) Η διάρκεια ισχύος των δελτίων μετακίνησης των ΑμεΑ.
γ) Ο μηχανισμός υπολογισμού της αποζημίωσης, η οποία θα πρέπει να ανταποκρίνεται στο πραγματικό κόστος παροχής της δημόσιας υπηρεσίας, οι παράμετροι για τον υπολογισμό της και, αφού έχουν γίνει όλες οι νόμιμες κρατήσεις.
δ) Η πρόβλεψη αναθεώρησης της αποζημίωσης, προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο υπερβάλλοντος ποσού.
ε) Η υποχρέωση τήρησης χωριστού λογαριασμού εσόδων και εξόδων για τις δραστηριότητές τους που συνδέονται με την παροχή δημόσιας υπηρεσίας.
στ) Ο τρόπος, η διαδικασία και τα απαιτούμενα σε κάθε περίπτωση δικαιολογητικά καταβολής της αποζημίωσης στους συγκοινωνιακούς φορείς.
ζ) Κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετική με τη διάθεση και χρήση των καρτών μετακίνησης και τη διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης.