Η απάντηση του Κώστα Πηλαδάκη για τη βίλα και για το γήπεδο

Ο Όµιλος Επιχειρήσεων «Πηλαδάκη» γνωστοποιεί τα εξής: Με αφορμή δηµοσιεύµατα των τελευταίων ηµερών περί πλειστηριασµού περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας ΓΗΠΕΔΟ ΛΑΡΙΣΑ ΑΕ και ατοµικά του προέδρου και διευθύνοντος συµβούλου των εταιρείων του Οµίλου κ.Κωνσταντίνου Πηλαδάκη, επισημαίνεται ότι καµία διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης, ούτε πολύ περισσότερο πλειστηριασµού, υπάρχει σε εξέλιξη ή έχει µε οποιονδήποτε τρόπο κινηθεί, σχετικά µε το Γήπεδο και τις αθλητικές εγκαταστάσεις που εκµεταλλεύεται η εταιρεία στη Λάρισα. Συνεπώς τα σχετικά δηµοσιεύματα είναι απολύτως ανακριβή. Η εταιρεία έχει πράγματι αντιµετωπίσει σοβαρές δυσχέρειες, λόγω της πτώχευσης της εργολάβου εταιρείας του όλου συγκροτήματος ΕΡΓΟ3 και εν συνέχεια λόγω των προβληµάτων που είχε η ιστορική οµάδα της Λάρισας για την οποία και κατασκευάστηκε το γήπεδο. Οι τραπεζικές υποχρεώσεις της εταιρείας ΓΗΠΕΔΟ ΛΑΡΙΣΑ όπως και όλων των εταιρειών του Οµίλου, ήδη από το 2014, έχουν υπαχθεί σε ρύθµιση. Σημειώνεται ότι στρατηγικός στόχος του Οµίλου είναι η ουσιαστική αναδιάρθρωση των υποχρεώσεων των εταιρειών και η σταδιακή επάνοδος στην κερδοφορία ύστερα από συνεχή πτώση τα τελευταία εννέα χρόνια λόγω της οξύτατης οικονοµικής κρίσης, ειδικότερα στο χώρο των τυχερών παιγνίων. Παρόλα αυτά ο Όµιλος έχει επιτύχει να διατηρήσει σε λειτουργία όλες τις δραστηριότητες, μισθοδοτώντας περισσότερους από 500 εργαζόμενους, μη απολύοντας εργαζόµενους και καταβάλλοντας ετησίως πάνω από 12.000.000 € προς το Δηµόσιο ενώ ακόµα εκκρεμεί υποχρέωση επιστροφής ΦΠΑ, προς εταιρίες του οµίλου ύψους περίπου 1.300.000 ευρώ.

Ήδη ο Όµιλος έχει επιτύχει ουσιώδη µεταστροφή των οικονοµικών αποτελεσµάτων της Ελληνικό Καζίνο Κέρκυρας ΑΕ που εκµεταλλεύεται το καζίνο της Κέρκυρας. Χάρη στην στρατηγική αυτή, το καζίνο της Κέρκυρας έχει ήδη επιτύχει λειτουργική κερδοφορία κατά την τελευταία χρήση 2016 και συνεχώς βελτιώνει τα αποτελέσµατα του. Αντίστοιχες προοπτικές υπάρχουν και για τις άλλες εταιρείες του Ομίλου, την εταιρεία Theros International nou εκµεταλλεύεται το καζίνο της Πάτρας και την εταιρεία Vivere AE nou εκµεταλλεύεται το καζίνο της Θράκης στην Αλεξανδρούπολη.

Ο Όµιλος ακολουθεί, σε συνεργασία µε την δανείστρια τράπεζα Πειραιώς, µια συντεταγµένη στρατηγική αποµείωσης των δανειακών υποχρεώσεων, µέσω όλων των νοµίµων διαδικασιών και νομικών επιλογών και αποβλέπει στη συνέχιση της συνεργασίας αυτής µε στόχο την συνολική αναδιάρθωση των εταιρειών σε επίπεδο λειτουργικό και οργανωτικό όσο και σε επίπεδο υποχρεώσεων, προσαρµόζοντας αυτές στις σηµερινές οικονοµικές συνθήκες.

Υπό την έννοια αυτή όλα τα προσωπικά περιουσιακά στοιχεία που δημιούργησε ο πρόεδρος του Οµίλου, εργαζόµενος στην Ελλάδα, είναι απολύτως εµφανή και είναι διαθέσιµα ώστε να τακτοποιηθούν οι εκκρεµότητες τόσο προς το δηµόσιο και τους ασφαλιστικούς οργανισµούς όσο και προς την Τράπεζα. Στο πλαίσιο αυτό κινείται και η διαδικασία εκποίησης ακινήτου για την αποµείωση των υποχρεώσεών του.