Ενημερωτική εκδήλωση για την ξήρανση των πλατάνων

11.09.2020 / 10:09
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print
P1040258

18:30 – 18: 45 Προζέλεσζη
18:45 – 19:00 Χαιρεηιζμοί
19:00 – 19:30 «Αλλότθονα (ειζβολικά) παθογόνα: Ένας μεγάλος κίνδσνος για
ηις καλλιέργειες και ηα δάζη ηης τώρας μας», Επαμεινώνδας
Παπλωμαηάς, Καθηγηηής Φσηοπαθολογίας, Γεωπονικό Πανεπιζηήμιο
Αθηνών
19:30 – 20:00 «Οι καηαζηρεπηικές ζσνέπειες ηης αζθένειας ηοσ
μεηατρωμαηικού έλκοσς ηοσ πλαηάνοσ ζηην Π.Ε. Αταΐας. Και ηώρα
ηι κάνοσμε;», Παναγιώηης Σζόπελας, Δρ. Δαζολόγος-Φσηοπαθολόγος,
ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΣΡΑ» – Ινζηιηούηο Μεζογειακών Δαζικών
Οικοζσζηημάηων
20:00 – 20:30 ΢σζήηηζη

Η εκδήλωςη θα πραγματοποιηθεί (με περιοριςμζνο αριθμό παρευριςκομζνων) τηρώντασ
όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα που προβλζπουν οι αρμόδιεσ αρχζσ.

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

trending

πρωτοσέλιδα