Δημοπρατείται η ηλεκτροκίνηση στη γραμμή Κιάτο – Ροδοδάφνη | dete

Δημοπρατείται η ηλεκτροκίνηση στη γραμμή Κιάτο – Ροδοδάφνη

Τη δημοπράτηση της ηλεκτροκίνησης στη σιδηροδρομική γραμμή Κιάτο – Ροδοδάφνη, προϋπολογισμού 67 εκ. ευρώ, πραγματοποιεί η ΕΡΓΟΣΕ...

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, η δημοπράτηση γίνεται μετά την επιτυχή δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης της προκήρυξης του έργου στις 30 Δεκεμβρίου. Η διαδικασία είναι ανοιχτή και θα γίνει μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσιών Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την επιλογή αναδόχου.

Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στην πύλη του ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 09-02-2018 και ώρα Ελλάδος 11:00 π.μ. Ως ημερομηνία κα ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 15-02-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 264 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής στο πλαίσιο του «Άξονα Προτεραιότητας 1» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020.

Σημειώνεται πως σε ό,τι αφορά τα σιδηροδρομικά έργα στην βόρεια Πελοπόννησο, αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η εργολαβία για τα έργα υποδομής από τον Ψαθόπυργο μέχρι το Ρίο, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2020, ενώ αναμένεται και η εργολαβία για την ηλεκτροκίνηση (ορίζοντας 2022), ώστε να φτάσει το τρένο μέχρι τα όρια της Πάτρας.

Εντούτοις, όπως έχει γράψει η «Γ» και το gnomip.gr, είναι σχεδόν αδύνατο πλέον να καταφέρει να φτάσει το τρένο μέχρι το νέο λιμάνι της Πάτρας, διασχίζοντας την πόλη, καθώς η διέλευση της νέας σιδηροδρομικής γραμμής από την πόλη αποτελεί ακόμα αντικείμενο διαβουλεύσεων και αντιπαραθέσεων, μεταξύ της ΕΡΓΟΣΕ και τοπικών παραγόντων (κυρίως του Δήμου και συλλογικοτήτων πολιτών από την βόρεια πλευρά της Πάτρας).