Αποσύρθηκε από τον Σταθάκη διάταξη για τις δημόσιες συμβάσεις | dete

Αποσύρθηκε από τον Σταθάκη διάταξη για τις δημόσιες συμβάσεις

Αποσύρθηκε διάταξη του πολυνομοσχεδίου με τα προαπαιτούμενα, το οποίο νομιμοποιούσε – αναδρομικά από τις 8 Αυγούστου 2015 – την υπογραφή συμβάσεων, που δεν είχαν προηγουμένως δημοσιευθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Ο υπουργός Οικονομίας Γιώργος Σταθάκης υποστήριξε στη Βουλή, κατά την απόσυρση της συγκεκριμένης ρύθμισης, πως όντως δημιουργούσε παρεξηγήσεις. Ωστόσο, μένει ως έχει η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του πολυνομοσχεδίου η οποία προβλέπει – κατά τον κ. Σταθάκη – πως όσοι διαγωνισμοί δεν έχουν αναρτηθεί εγκαίρως στο ΚΗΜΔΥΣ «για τεχνικούς λόγους» θα θεωρούνται νόμιμοι αρκεί να καταχωρηθούν στο σύστημα μέχρι 31 Ιανουαρίου 2016.
Η συγκεκριμένη παράγραφος προβλέπει πως «η μη καταχώρηση στο ΚΗΜΔΗΣ πριν την εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης, των απαιτούμενων από το νόμο πράξεων και στοιχείων δημοσίων συμβάσεων, που αφορούν σε συγχρηματοδοτούμενα έργα και ενέργειες τεχνικής βοήθειας / υποστήριξης της εφαρμογής των προγραμματικών περιόδων 2007 – 2013 και 2014 – 2020, δεν επηρεάζει τη νομιμότητα, την κανονικότητα και την επιλεξιμότητα των σχετικών δαπανών. Τα ανωτέρω στοιχεία θα πρέπει να καταχωρηθούν από το αρμόδιο όργανο μέχρι 31.1.2016. Σε διαφορετική περίπτωση θα εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις περί δημοσιονομικών διορθώσεων και ανακτήσεων».