Ανάθεση της εποπτείας και του συντονισμού συγεκριμένων δράσεων του Δήμου Καλαβρύτων σε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

11.09.2020 / 10:54
17450_f

Έχοντας υπόψη:
1. Την περίπτ. ι’ της παρ.1 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 όπως
προστέθηκε με την παρ.3 του άρθρου 44 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ
138/16.06.2011 τεύχος Α’)
2. Το άρθρο 75 του Ν.3463/06 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο
94 του Ν.3852/2010
3. Το άρθρο 88 του Ν.3463/06 και την παρ. 1 του άρθρου 58 του
Ν.3852/10
4. Την ανάγκη ανάθεσης της εποπτείας και του συντονισμού
συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου σε μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου.

ΑΔΑ: 66Ε1ΩΕ9-Τ5Ρ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Αναθέτει, στα κάτωθι μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου την εποπτεία
και το συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου, όπως
αναλύονται παρακάτω:
Ορίζει τον Δημοτικό Σύμβουλο Λιακόπουλο Παναγιώτη του
Γεωργίου ως Βοηθό Δημάρχου – Εντεταλμένο Δημοτικό
Σύμβουλο για τη Δημοτική Ενότητα Αροανίας και του αναθέτει
τις εξής αρμοδιότητες για την περιοχή ευθύνης του:
 Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που
είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
 Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται
στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
 Τη συνεργασία με τα Συμβούλια των Κοινοτήτων και τους
Προέδρους Κοινοτήτων, για την αντιμετώπιση προβλημάτων
και αναγκών των Κοινοτήτων, στους τομείς και την περιοχή
ευθύνης τους.
 Την εποπτεία, ευθύνη και έλεγχο της Δημοτικής Περιουσίας.
 Τον έλεγχο, τον συντονισμό και τη διαχείριση, καθώς και την
προστασία των κληροδοτημάτων και των περιουσιακών τους
στοιχείων, που αφορούν τις κοινότητες, με ετήσια λογοδοσία
στο Δημοτικό Συμβούλιο, μεριμνώντας επίσης για την
κτηματογράφηση των σχετικών ακινήτων αυτών και
ελέγχοντας αυτήν και την πρόοδό της, προτείνοντας
συγχρόνως τρόπους διαχείρισης των ακινήτων αυτών, και
μεριμνώντας συγχρόνως για τη συντήρηση και την
προστασία τους.
 Τον έλεγχο και την μέριμνα για την συντήρηση και την
προστασία καθώς και τη διαχείριση όλων των ακινήτων και
εγκαταστάσεων που υπάρχουν στις κοινότητες, μεριμνώντας
επίσης, για την κτηματογράφηση των σχετικών ακινήτων
αυτών και ελέγχοντας αυτήν και την πρόοδο της,
προτείνοντας συγχρόνως τρόπους διαχείρισης των ακινήτων
αυτών.
 Την εποπτεία και ευθύνη των, κατά τόπο, Διοικητικών
Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του
Δήμου, του Ληξιαρχείου, Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης,
την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών και την έκδοση
και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και

ΑΔΑ: 66Ε1ΩΕ9-Τ5Ρ
δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω
ανατιθέμενες αρμοδιότητες.
 Τη λειτουργία των ΚΕΠ.
 Τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού
ενδιαφέροντος.
 Τον έλεγχο των καταστημάτων και των περιπτέρων, ως προς
την έκταση των κοινοχρήστων χώρων που καταλαμβάνουν,
σύμφωνα με τις άδειες που χορηγούνται από το Δήμο.
 Τον έλεγχο της κυκλοφορίας και της στάθμευσης οχημάτων,
καθώς και τη μέριμνα για την απομάκρυνση
εγκαταλελειμμένων οχημάτων.
 Την προστασία της δημόσιας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο
των καταστημάτων και επιχειρήσεων, την προστασία του
καταναλωτή.
 Τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών,
εμποροπανηγύρεων και την άσκηση υπαίθριων εμπορικών
δραστηριοτήτων.
 Τη Διαφήμιση, και τον έλεγχο των χώρων για την τοποθέτηση
πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης.
 Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων
χώρων της εδαφικής περιφέρειας της περιοχής ευθύνης τους,
της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, και της
οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου
δυναμικού που απαιτούνται για τα ανωτέρω.
 Την εποπτεία, την προστασία και την καλή συντήρηση όλων
των κοινόχρηστων χώρων (πλατείες, παιδικές χαρές, χώροι
πρασίνου, πεζοδρόμια κλπ.).
 Την ευθύνη για την προστασία και διαχείριση των Δασών, την
εύρυθμη λειτουργία των αρδεύσεων και την προστασία και
αξιοποίηση των υδάτινων πόρων.
 Τη διαχείριση των δικτύων αποχέτευσης και ομβρίων και της
προστασίας αυτών από αυθαίρετες παροχετεύσεις
αποβλήτων.
 Την συντήρηση, την εποπτεία, τον έλεγχο της λειτουργίας και
την προστασία των κοιμητηρίων.
 Γενικά τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών,
την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων των
ανωτέρω αρμοδιοτήτων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας
και εποπτείας των φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των
αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.
 Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου,
βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών

ΑΔΑ: 66Ε1ΩΕ9-Τ5Ρ
εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που
λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
 Την άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που μπορεί να του
μεταβιβάζει με απόφασή του ο Δήμαρχος, όσον αφορά στην
περιοχή ευθύνης του, καθώς και όποια άλλη σχετική
αρμοδιότητα, προβλέπεται ή τυχόν προβλεφθεί από το νόμο.
Ορίζει τον Δημοτικό Σύμβουλο Ροδόπουλο Δημήτριο του
Γεωργίου ως Βοηθό Δημάρχου – Εντεταλμένο Δημοτικό
Σύμβουλο για τη Δημοτική Ενότητα Παΐων και του αναθέτει τις
εξής αρμοδιότητες για την περιοχή ευθύνης του:
 Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που
είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
 Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται
στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
 Τη συνεργασία με τα Συμβούλια των Κοινοτήτων και τους
Προέδρους Κοινοτήτων, για την αντιμετώπιση προβλημάτων
και αναγκών των Κοινοτήτων, στους τομείς και την περιοχή
ευθύνης τους.
 Την εποπτεία, ευθύνη και έλεγχο της Δημοτικής Περιουσίας.
 Τον έλεγχο, τον συντονισμό και τη διαχείριση, καθώς και την
προστασία των κληροδοτημάτων και των περιουσιακών τους
στοιχείων, που αφορούν τις κοινότητες, με ετήσια λογοδοσία
στο Δημοτικό Συμβούλιο, μεριμνώντας επίσης για την
κτηματογράφηση των σχετικών ακινήτων αυτών και
ελέγχοντας αυτήν και την πρόοδό της, προτείνοντας
συγχρόνως τρόπους διαχείρισης των ακινήτων αυτών, και
μεριμνώντας συγχρόνως για τη συντήρηση και την
προστασία τους.
 Τον έλεγχο και την μέριμνα για την συντήρηση και την
προστασία καθώς και τη διαχείριση όλων των ακινήτων και
εγκαταστάσεων που υπάρχουν στις κοινότητες, μεριμνώντας
επίσης, για την κτηματογράφηση των σχετικών ακινήτων
αυτών και ελέγχοντας αυτήν και την πρόοδο της,
προτείνοντας συγχρόνως τρόπους διαχείρισης των ακινήτων
αυτών.
 Την εποπτεία και ευθύνη των, κατά τόπο, Διοικητικών
Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του
Δήμου, του Ληξιαρχείου, Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης,
την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών και την έκδοση
και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και

ΑΔΑ: 66Ε1ΩΕ9-Τ5Ρ
δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω
ανατιθέμενες αρμοδιότητες.
 Τη λειτουργία των ΚΕΠ.
 Τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού
ενδιαφέροντος.
 Τον έλεγχο των καταστημάτων και των περιπτέρων, ως προς
την έκταση των κοινοχρήστων χώρων που καταλαμβάνουν,
σύμφωνα με τις άδειες που χορηγούνται από το Δήμο.
 Τον έλεγχο της κυκλοφορίας και της στάθμευσης οχημάτων,
καθώς και τη μέριμνα για την απομάκρυνση
εγκαταλελειμμένων οχημάτων.
 Την προστασία της δημόσιας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο
των καταστημάτων και επιχειρήσεων, την προστασία του
καταναλωτή.
 Τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών,
εμποροπανηγύρεων και την άσκηση υπαίθριων εμπορικών
δραστηριοτήτων.
 Τη Διαφήμιση, και τον έλεγχο των χώρων για την τοποθέτηση
πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης.
 Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων
χώρων της εδαφικής περιφέρειας της περιοχής ευθύνης τους,
της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, και της
οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου
δυναμικού που απαιτούνται για τα ανωτέρω.
 Την εποπτεία, την προστασία και την καλή συντήρηση όλων
των κοινόχρηστων χώρων (πλατείες, παιδικές χαρές, χώροι
πρασίνου, πεζοδρόμια κλπ.).
 Την ευθύνη για την προστασία και διαχείριση των Δασών, την
εύρυθμη λειτουργία των αρδεύσεων και την προστασία και
αξιοποίηση των υδάτινων πόρων.
 Τη διαχείριση των δικτύων αποχέτευσης και ομβρίων και της
προστασίας αυτών από αυθαίρετες παροχετεύσεις
αποβλήτων.
 Την συντήρηση, την εποπτεία, τον έλεγχο της λειτουργίας και
την προστασία των κοιμητηρίων, καθώς και τον έλεγχο των
απαραίτητων δικαιολογητικών για τη χορήγηση αδειών
ταφής.
 Γενικά τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών,
την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων των
ανωτέρω αρμοδιοτήτων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας
και εποπτείας των φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των
αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

ΑΔΑ: 66Ε1ΩΕ9-Τ5Ρ
 Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου,
βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών
εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που
λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
 Την άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που μπορεί να του
μεταβιβάζει με απόφασή του ο Δήμαρχος, όσον αφορά στην
περιοχή ευθύνης του, καθώς και όποια άλλη σχετική
αρμοδιότητα, προβλέπεται ή τυχόν προβλεφθεί από το νόμο.
Ορίζει τον Δημοτικό Σύμβουλο Δουκλιά Σωτήρη του Γεωργίου
ως Βοηθό Δημάρχου – Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο για
θέματα αναπτυξιακών δράσεων του Δήμου και του αναθέτει τις
εξής αρμοδιότητες:
 Την εποπτεία και τον συντονισμό των απαραίτητων
ενεργειών σχετικών με τη διενέργεια των διαδικασιών ένταξης
έργων και δράσεων του Δήμου σε αναπτυξιακά και άλλα
προγράμματα σε Περιφερειακό, Εθνικό και Ευρωπαϊκό
επίπεδο.
 Την εποπτεία και παρακολούθηση της ένταξης και
υλοποίησης τους και τη σχετική ενημέρωση των αρμοδίων
Αρχών, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου.
 Τον συντονισμό και τη συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος σχετικά με τα εκτελούμενα
από την Περιφέρεια έργα εντός των ορίων του Δήμου
Καλαβρύτων.
 Την εποπτεία και τον συντονισμό των απαραίτητων
ενεργειών σχετικά με την κατάρτηση, παρακολούθηση και
αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου
σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και των
Νομικών Προσώπων του και την ενδεχόμενη αναθεώρηση
των στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος μετά την
ενδιάμεση αξιολόγηση του.
 Την εποπτεία, αξιολόγηση και εκτίμηση του βαθμού επίτευξης
των στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος σε σχέση με
τα αποτελέσματα των δράσεων, καθώς και η αξιολόγηση των
δεικτών αποδοτικότητας, που συσχετίζουν το κόστος
πραγματοποίησης με τις εκροές των δράσεων με σκοπό την
αντικειμενικότερη αξιολόγηση του Επιχειρησιακού
Προγράμματος.
 Την εποπτεία και τον συντονισμό των απαραίτητων
ενεργειών σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, σχετικά

ΑΔΑ: 66Ε1ΩΕ9-Τ5Ρ
με την εξακρίβωση των υπόχρεων και του ύψους των
χρηματικών υποχρεώσεων προς τον Δήμο των φυσικών και
νομικών προσώπων για φόρους, εισφορές, τέλη, δικαιώματα
που περιοδικά πρέπει να καταβάλλονται στο Δήμο με βάση
τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις της νομοθεσίας.
 Την εποπτεία και τον συντονισμό των απαραίτητων
ενεργειών σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, σχετικά
με τον ορθό και ανταποδοτικό υπολογισμό των μεγεθών με
βάση τα οποία υπολογίζονται το ύψος ανά υπόχρεο των
προηγούμενων φόρων, εισφορών, τελών, δικαιωμάτων,
κ.λπ.
 Την εποπτεία και τον συντονισμό της έγκαιρης σύνταξης
βεβαιωτικών καταλόγων υπόχρεων και αντίστοιχων
οφειλόμενων ποσών κατά κατηγορία προσόδου σε
συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες.
 Την εποπτεία και τον συντονισμό της διαδικασίας
ενημέρωσης των υπόχρεων για την καταβολή των
προηγουμένων οφειλόμενων ποσών και των διαδικασιών
που ισχύουν για τις προσφυγές των υπόχρεων όταν
αμφισβητούν το ύψος των οφειλόμενων ποσών.
 Την εποπτεία και τον συντονισμό της διαδικασίας επιβολής
αναγκαστικών μέτρων είσπραξης όπου αυτό απαιτείται.
 Την εποπτεία, τον σχεδιασμό, τη μελέτη και την εισήγηση
προς το Δημοτικό Συμβούλιο, σε συνεργασία με τις αρμόδιες
υπηρεσίες, αποφάσεων καθορισμού του ύψους των τελών.
 Τον συντονισμό, την παρακολούθηση και την εποπτεία για
την τήρηση όλων των οικονομικών δοσοληψιών που
σχετίζονται με τη λειτουργία της παροχής υπηρεσιών του
Δήμου.
 Τον συντονισμό, την παρακολούθηση και την εποπτεία των
διαδικασιών που σχετίζονται με την αποδοχή και την
αξιοποίηση των δωρεών και των κληροδοτημάτων προς τον
Δήμο, σύμφωνα με τους αντιστοίχους όρους.
 Την εποπτεία και συντονισμό των διαδικασιών σχετικά με την
προώθηση της αξιοποίησης της δημοτικής ακίνητης
περιουσίας σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Δήμου
και τη διαχείριση της εκμετάλλευσης της δημοτικής ακίνητης
περιουσίας (συμβάσεων μισθώσεων, είσπραξη μισθωμάτων
κ.λπ.)

ΑΔΑ: 66Ε1ΩΕ9-Τ5Ρ
Ορίζει τον Δημοτικό Σύμβουλο Κουτρουλάκη Βασίλειο του
Γεωργίου ως Βοηθό Δημάρχου – Εντεταλμένο Δημοτικό
Σύμβουλο για θέματα Παιδείας και δια Βίου Μάθησης του
Δήμου και του αναθέτει τις εξής αρμοδιότητες:
 Την συνεργασία με την Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, την
ενημέρωση για θέματα της αρμοδιότητάς της και την παροχή
κάθε αναγκαίας διοικητικής υποστήριξης για τη λειτουργία
της.
 Την εποπτεία, το συντονισμό και τη μέριμνα για το σχεδιασμό
και την εκτέλεση προγραμμάτων δια βίου μάθησης στο
πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού και περιφερειακού
προγραμματισμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και
σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις
ισχύουσες διατάξεις και γενικότερα το συντονισμό των
δράσεων εφαρμογής της δημόσιας πολιτικής δια βίου
μάθησης σε τοπικό επίπεδο.
 Το συντονισμό της εφαρμογής των πολιτικών που αφορούν
τη γενική εκπαίδευση ενηλίκων στην περιφέρεια του Δήμου.
 Την εποπτεία και συντονισμό σε συνεργασία με τις αρμόδιες
υπηρεσίες, της συντήρησης, της βελτίωσης, της
καθαριότητας και της φύλαξης των υλικοτεχνικών υποδομών
του εθνικού συστήματος της πρωτοβάθμιας και της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με επιφύλαξη των
αρμοδιοτήτων των Σχολικών Επιτροπών και παρέχει κάθε
αναγκαία διοικητική υποστήριξη στις Σχολικές Επιτροπές για
τη λειτουργία τους και για την άσκηση των αρμοδιοτήτων
τους.
 Τον συντονισμό των απαραίτητων ενεργειών και
πρωτοβουλιών σχετικών με την εφαρμογή πολιτικών,
προγραμμάτων και δράσεων για την υποστήριξη των
μαθητών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, αλλά και για τη γενική παιδεία των κατοίκων.
 Τον συντονισμό και εισήγηση σχεδιασμών και δράσεων
όπως: (α) η ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθηκών (β) η ίδρυση
και λειτουργία κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών
(γ) η ίδρυση και λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής.
 Την εισήγηση για τη διάθεση διδακτηρίου για άλλες χρήσεις
κοινής ωφέλειας ή για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων
κοινού ενδιαφέροντος, σε συνεργασία με τη Σχολική
Επιτροπή.
 Την εποπτεία σε συνεργασία με την Περιφέρεια για τη
μεταφορά μαθητών από τον τόπο διαμονής στο σχολείο

ΑΔΑ: 66Ε1ΩΕ9-Τ5Ρ
φοίτησης, περιλαμβανομένης της μεταφοράς των μαθητών
σχολείων ειδικής αγωγής.
 Την συνεργασία με τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων.
 Την οργάνωση ενημερωτικών, εκπαιδευτικών ή άλλων
πολιτιστικών εκδηλώσεων για τους μαθητές, κατόπιν
έγκρισης της Σχολικής Επιτροπής.
 Την εισήγηση για τον καθορισμό κοινωφελούς χρήσης των
σχολείων σε περίπτωση παύσης της λειτουργίας τους.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Αθανάσιος Παπαδόπουλος

Ακολουθήστε το dete.gr στο Google News

Ακολουθήστε μας στο Google News απο τον υπολογιστή αλλά και από την εφαρμογή Google News του κινητού σας.

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

πρωτοσέλιδα