Η Νικολίτσα Σουλούκου γενική γραμματέας του Δήμου Δυτικής Αχαΐας | dete

Η Νικολίτσα Σουλούκου γενική γραμματέας του Δήμου Δυτικής Αχαΐας

Η νέα γενική γραμματέας της Δυτικής Αχαϊας!

Με απόφαση του Δημάρχου Δυτικής Αχαΐας τοποθετήθηκε η Σουλούκου Νικολίτσα του Ανδρέα  ως µετακλητή γενική γραµµατέα του ∆ήµου ∆υτικής Αχαΐας.

Ο γενικός γραµµατέας προΐσταται αµέσως µετά το δήµαρχο όλων των υπηρεσιών του∆ήµου, ενώ ευθύνεται έναντι των πολιτικών οργάνων του ∆ήµου και ιδιαίτερα έναντι του δηµάρχου για την κανονική λειτουργία τους, προγραµµατίζοντας, οργανώνοντας, συντονίζοντας και ελέγχοντας τις επιµέρους δραστηριότητες των υπηρεσιών.

Υποστηρίζει το δήµαρχο στα διοικητικά του καθήκοντα, υλοποιώντας τις αρµοδιότητες που του εκχωρεί ο δήµαρχος, έτσι ώστε να διασφαλίζεται µε αποδοτικό τρόπο η αποτελεσµατικότητα της δράσης των δηµοτικών υπηρεσιών στην επιδίωξη των περιοδικών στόχων του ∆ήµου, µε βάση τα προγράµµατα που αποφασίζουν εκάστοτε τα πολιτικά όργανα.