Έγινε η κατανομή των ακινήτων του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Δυτικής Ελλάδας – Με Απόφαση του Υπουργού Παιδείας | dete

Έγινε η κατανομή των ακινήτων του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Δυτικής Ελλάδας – Με Απόφαση του Υπουργού Παιδείας

Οι αλλαγές στην Ανώτατη Εκπαίδευση συνοδεύεται και από μια σειρά μεταβολών. Τα ακίνητα του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, ουσιαστικά περνούν στην κυριότητα του Πανεπιστημίου Πάτρας, εκτός από εκείνα που είναι αναγκαία για τη λειτουργία Τμημάτων που ανήκουν στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Επίσης, υπάρχουν και ακίνητα που θα καλύπτουν τις ανάγκες και των δύο Πανεπιστημίων.

Σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργού, που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ, η κατανομή των ακινήτων γίνεται ως εξής:

1. Τα ακίνητα του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας περιέρχονται από τις 07-05-2019 στο Πανεπιστήμιο Πατρών κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή άλλου δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α. ή άλλων νομικών προσώπων, τηρουμένων των διατυπώσεων δημοσιότητας. Το Πανεπιστήμιο Πατρών υπεισέρχεται από τις 07-05-2019, αυτοδικαίως, σε όλα τα ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα σχετικά με τα ακίνητα του πρώην Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας.

2. Από τα ανωτέρω ακίνητα, παραχωρούνται δωρεάν προς αποκλειστική χρήση στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, μέρος των κτηρίων που βρίσκονται εντός και παραπλεύρως της κεντρικής πανεπιστημιούπολης του πρώην Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας στην Πάτρα. Μέρος, επίσης, των ακινήτων του προηγούμενου εδαφίου χρησιμοποιείται και από τα δύο ιδρύματα, εφεξής «χώροι κοινής χρήσης», σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους.

3. Παραχωρούνται αυτοδικαίως δωρεάν προς αποκλειστική χρήση από το Πανεπιστήμιο Πατρών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου οι εξής χώροι (αίθουσες, γραφεία, εργαστήρια), όπως αυτοί απεικονίζονται στο συνημμένο στη παρούσα σχεδιάγραμμα:

α) Το κτήριο - πτέρυγα «ΚΤΗΡΙΟ 1», με εξαίρεση το εντός αυτού υφιστάμενο αμφιθέατρο το οποίο ορίζεται ως χώρος κοινής χρήσης.

β) Στο κτήριο - πτέρυγα «ΚΤΗΡΙΟ 3Β», χώρος επιφάνειας 150 τ.μ. περίπου, όπου λειτουργεί το πρότυπο «έξυπνο σπίτι» της πρώην Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών.

γ) Τα κτήρια- πτέρυγες «ΚΤΗΡΙΟ 2Β» «ΚΤΗΡΙΟ 4» και «ΚΤΗΡΙΟ 5».

δ) Το κτήριο «ΚΤΗΡΙΟ 9- Η/Υ», με εξαίρεση χώρο του ισογείου 100 τ.μ. περίπου όπου λειτουργεί το κέντρο διαχείρισης δικτύων του ιδρύματος.

ε) Το «ΚΤΗΡΙΟ 10- ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»,

στ) Το ισόγειο και ο πρώτος όροφος του κτηρίου «ΚΤΗΡΙΟ 8- ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ».

ζ) Το κτήριο «ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ».

η) Τα κτήρια «οικονομική υπηρεσία» και «Τμήμα Συντήρησης».

4. Επιπλέον παραχωρούνται αυτοδικαίως δωρεάν προς αποκλειστική χρήση από το Πανεπιστήμιο Πατρών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου οι εστίες που βρίσκονται παραπλεύρως της πανεπιστημιούπολης (εκτός περιβόλου κεντρικού campus), που απεικονίζονται στο συνημμένο στη παρούσα σχεδιάγραμμα ως «ΕΣΤΙΑ 2» (δύο κτίρια) και ως «ΕΣΤΙΑ 3».

5. Ως χώροι «κοινής χρήσης» ορίζονται το συνεδριακό κέντρο και το γυμναστήριο, το εστιατόριο, το κυλικείο, το κεντρικό αμφιθέατρο και το μικρό αμφιθέατρο στο κτήριο - πτέρυγα «ΚΤΗΡΙΟ 1», η βιβλιοθήκη, ο ιερός ναός και ο προαύλιος χώρος. Οι συγκεκριμένες ημέρες και ώρες χρήσης του συνεδριακού κέντρου και των αμφιθεάτρων από κάθε ίδρυμα καθορίζονται από το εκάστοτε αρμόδιο όργανο του Πανεπιστημίου Πατρών. Τους χώρους κοινής χρήσης διαχειρίζεται κατά τα λοιπά το Πανεπιστήμιο Πατρών ως κύριος αυτών.

6. Η ευθύνη για τη συντήρηση ή επισκευή ουσιωδών δομικών ζημιών και βλαβών του συνόλου των εγκαταστάσεων (ηλεκτρολογικές, υδραυλικές εγκαταστάσεις, επιχρίσματα, δομικά υλικά, κουφώματα – αντικατάσταση υαλοπινάκων κλπ.) ανήκει στο Πανεπιστήμιο Πατρών, καθώς επίσης και πάσης φύσεως δαπάνες που αφορούν  τους χώρους κοινής χρήσης.