19

Τα προσόντα των εργαζομένων στις Μονάδες Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

Δικαιούχοι ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (οποιασδήποτε νομικής μορφής) που συνιστώνται και λειτουργούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ...